Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança núm. 13 preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

Ordenança núm. 13 preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.

 

2. Aquest servei inclou:

a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.

 

b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris.

 

Article 2.- Concepte.

 

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de:

 

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:

 

- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.

 

- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior.

 

b) Servei de teleassistència domiciliària.

 

Article 3.- Obligats al pagament.

 

Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria.

 

Article 4.- Indicadors de referència.

 

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.

 

Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació d’aquest Model de copagament.

 

Per a l’exercici 2021, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:

 

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora.

 

b) Servei de Teleassistència -  14,04 EUR/mes.

 

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.

 

Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima.

 

1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).

 

2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.

 

3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.

 

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:

 

- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de renda.

 

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.

 

- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.

 

- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.

 

- Mentre es mantingui prorrogat el pressupost aprovat per la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, continua vigent l’IRSC de l’any 2018 fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals, als efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex es vegi modificat durant la vigència d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament incorporat en la taula A d’aquest article, en les quanties que en resultin.

 

Taula A

 

Capacitat Econòmica
desglossament per trams (euro mes)

Tipus (%)

Quota Màxima

de 0 a 1 IRSC

de 0,00 € a 663,98 €

0%

                                           0,00 €

de 1 a 2 IRSC

de 663,99 € a 1.327,96 €

30%

entre 0,01 € i 199,19 €

de 2 a 3 IRSC

de 1.327,97 € a 1.991,94 €

40%

entre 199,20 € i 464,79 €

de 3 a 4 IRSC

de 1.991,95 € a 2.655,92 €

50%

entre 464,80 € i 796,78 €

de 4 a 5 IRSC

de 2.655,93 € a 3.319,90 €

60%

entre 796,79 € i 1.195,16 €

més de 5 IRSC

més de 3.319,91 € 

65%

més de 1.195,17 €

 

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.

 

7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.

 

8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.

 

9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis.

 

Article 6.- Preu públic exigible.

 

1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:

El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança.

 

2. Servei de Teleassistència:

El preu públic del servei de teleassistència s’estableix en 7,53 EUR/mes equivalent al 53,65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança.

 

3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat 9 de l’article anterior.

 

Article 7.- Meritament.

1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.

 

Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés.

1. El preu públic del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut el mes en el que s’ha prestat el servei.

 

2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà a trimestres vençuts, i el pagament es farà durant els deus primers dies de cada segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior.

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.

 

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

 

Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

 

1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten

causa.

 

Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència.

 

1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.

En aquest cas quedaria modificada la taula A de l’article 5.5 d’aquesta ordenança en les quanties que en resultin.

 

2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.

 

Disposició final

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor el dia 1 de gener  de 2022 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.