Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança núm. 13 preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

Ordenança núm. 13 preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

 1. A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.

 

 1. Aquest servei inclou:

 

a)                  El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions de caràcter personal que configuren el nivell mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Tenen  caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores.

 

b)                 El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el suport dels mitjans personals necessaris.

 

 

Article 2. Concepte

 

Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de:

 

a)                  Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i/o familiar i de caràcter domèstic, consistents en tasques de caràcter personal que configuren el nivell mínim d’atenció a la persona o família que es presta en el seu domicili. Tenen  caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores, i tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior.

 

b)                 Servei de Teleassistència domiciliària.

 

Article 3. Obligats al pagament

 

3.1 Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria.

 

 

Article 4. Indicadors de referència

 

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà unindicador de referència.

 

Per a l’ exercici 2011, l’ indicador de referència es fixa en les quanties següents:

 

a)                  Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili - 18 euros/hora

 

b)                 Servei de Teleassistència - 20,06 euros/mes

 

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.

 

 

Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima

 

 1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi les rendes originades per les variacions patrimonials, afegint les pensions i prestacions exemptes de tributar per l’IRPF, però excloent els ingressos derivats de les prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat.

En el cas de declaracions de rentes conjuntes el càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària serà el resultat dels ingressos que constint a la renta dividit entre dos o pel nombre de cònjugues.

 

 1. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s’hauran de tenir en compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons l’ORDRE ASC/432/2007 de 22 de novembre (publicada al  DOGG de 27/11/2007).

 

 1. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques.

 

 1. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.

 

 1. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:

 

-       L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de renda.

 

-       A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.

 

-       La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.

 

-       Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.

 

-       L’IRSC està fixat pel 2010 en 7.967,73 euros anuals o 663,98 euros mensuals, als efectes de la present ordenança.

 

 

 

Trams de renda

Import (€/mes)

Quota acumulada tram inferior (A)

Tipus de gravamen (%)

Quota màxima

1r

De 0 a 1 IRSC

Entre 0 i 663,98

0,00

0%

0,00

2n

De 1 a 2 IRSC

Entre 663,98 a 1.327,96

0,00

30%

Entre 0 i 199,19

3r

De 2 a 3 IRSC

Entre 1.327,96 a 1.991,93

193,36

40%

Entre 199,19 i 464,78

4t

De 3 a 4 IRSC

Entre 1.991,93 a 2.655,91

451,16

50%

Entre 464,78 i 796,77

De 4 a 5 IRSC

Entre 2.655,91 a 3.319,89

773,42

60%

Entre 796,77 i 1.195,16 (*)

Més de 5 IRSC

Més de 3.319,89

Més 773,42

65%

Més de 1.195,16 (*)

 

(*) Aquelles persones que tinguessin uns ingressos mensuals superiors al tram cinc quedarien excloses a l’accés del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili municipal, no del teleassistència, excepte aquelles persones que per llei de dependència tindrien dret al SAD i els contemplats en l’article 9.

 

 1. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral o bé minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a.

 

 1. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres serveis socials subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral o bé minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a.

 

Article 6. Preu públic exigible

 

 1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:

 

El preu públic és de 11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’ article 4 d’ aquesta ordenança.

 

 1. Servei de Teleassistència:

 

El preu públic és de 8,43 euros/mes, equivalent al 42% de l’indicador de referència, fixat a l’ article 4 d’ aquesta ordenança.

 

 1. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’ aquesta ordenança.

 

 

Article 7. Meritament

 

 1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es farà efectiva quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’ objecte de la present ordenança.

 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà entre el dia 25 i 28 de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.

 

 1. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà trimestralment, entre el dia 25 i 28 del mes natural següent al període de l’inici del servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior.

 

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.

 

L’ajuntament es reserva el dret a esmenar els errors que es detectin posteriorment al cobrament, en els casos que hi hagi hagut alguna baixa no notificada a temps o qualsevol altre situació anàloga a l’ajuntament.

 

 1. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

 

Article 9. Exempcions.

 

Podran gauidr d’exempció aquelles persones en que el/la professional dels serveis socials bàsics detecta i valora que existeix una greu situació de risc o desemparament per la persona o nucli familiar.

 

Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 

 1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació de l’ IRSC i l’ indicador de referència

 

 1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.

 

 1. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ ordenança.

 

Disposició final

 

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de desembre de 2010, entrarà en vigor el dia 1 de març de 2011 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.