Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.20.2 taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat

Ordenança fiscal núm.20.2 taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e , 20.3k. i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o una part important del veïnat.

 

Article 3r. Subjectes passius

 

 1. 1.Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

 

Article 4t. Responsables

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica de España, S.A.  es consideren englobades en la compensació en metàl×lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de  desembre.

 

Article 6è. Quota Tributària

 

 1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1'5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses explotadores assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.

 

 1. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

 

 1. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

 

a)       Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre.

b)       Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu.

c)       Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat anterior.

d)      Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga.

e)       Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge.

f)        Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

g)       Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article.

 

 1. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar:

 

a)       Per les quantitats facturades, en concepte d’interconnexió, a altre operador que no té xarxa pròpia.

Perquè procedeixi la minoració, l’operador que utilitza una xarxa aliena ha d’estar sotmès a la taxa regulada en aquesta Ordenança

b)       Per les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte d’anul×lació o rectificació.

No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.

 

 1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministraments,  són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

 

 1. La taxa prevista en aquesta Ordenança haurà de ser satisfeta per les empreses prestadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes que pertanyin a un tercer.

 

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. S’estableix el règim d’autoliquidació.

 

 1. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es perllonguen a varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici immediatament anterior.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

 

 1. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

 

Article 8è. Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada l’11 de novembre de 1999, regirà a partir d’1 de gener de l’any 2000 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.