Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.20.1 taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Ordenança fiscal núm.20.1 taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà en els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic enumerats a l’article 2 d’aquesta Ordenança.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

 

a)       Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3.a) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa setena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

b)       Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, o cisternes on es recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa vuitena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

c)       Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa sisena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

d)      Vertit i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa novena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

e)       Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e) de la LRHL. Les quanties de la taxa, s’estableixen a les tarifes primera i quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

f)        Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o entrada d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3 i) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa onzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

g)       Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa dotzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

h)       Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3. k) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a les tarifes primera i tercera de l’article 6 d’aquesta Ordenança

i)         Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa tretzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

j)         Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.p) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa catorzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

k)       Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a les tarifes tercera, quarta i quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança

l)         Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com per al pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) de la LRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa desena de l’article 6 d’aquesta Ordenança.

 

Article 3r. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública

 

Article 4t. Responsables

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6è. Quota tributaria

 

 1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Concepte                                                                                                          EUROS

Canonades fins a Æ0,20m                                         1 ml                        0,80

Canonades fins a Æ 0,21 a 0,40 m                           1 ml                        0,91

Canonades de Æ 0,41 a 1 m                                      1 ml                        0,94

Canonades de Æ més d’1m                                       1 ml                        1,10

Cables sotarrats AT                                                     1 ml                         0,54

Cables sotarrats BT                                                     1 ml                         0,36

Dipòsits                                                                             unit.                     11,06

Transformadors                                                             unit.                     25,81

Suports de fusta, ferra o formigó                              unit.                       7,43

Caixes d’amarradura, distribució o                          unit.                     14,73

registres                                                           

Palometes                                                                          unit.                14,73

Bàscules                                                                             unit.                18,44

Aparells per a venda automàtica                                 unit.                 18,44

Cables aeris AT                                                                   ml                    1,45

               

 1. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

 

Article 7è. Acreditament

 

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades a l ’article anterior.

 

 1. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 8è. Període impositiu

 

 1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

 

 1. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial

 

 1. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

 

 1. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet.

 

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

 

 1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

 

 1. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix la variació.

 

 1. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

 

 1. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.

 

Article 10è. Notificacions de les taxes

 

 1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de l’inici del període de cobrament.

 

 1. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

 

 1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

 

Article 12è. Gestió per delegació

 

1.   Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

2.   L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

3.   Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de desembre de 1998,  regirà des del dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Diligència per a fer constar que la present ordenança fiscal va ser modificada en sessió de ple celebrada en data 24 d’octubre de 2002