Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.10 taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Ordenança fiscal núm.10 taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 179 Del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

 

 

Article 2. Fet imposable

 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui  realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 179 del TRLLUC.

 

 

Article 3. Subjectes passius

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres.

 

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obre

 

Article 4. Responsables

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

 

Article 5. Base imposable

 

1. Constitueix la base imposable de la taxa:

 

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

 

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.

 

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.

 

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge.

 

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

 

 

Article 6. Quota tributària

 

  1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar el gravamen del  1’1%  sobre la base imposable. . S’estableix una quota mínima per la quantitat de 30,05 €. Per les llicències de parcel.lació i demolició de construccions la quota mínima serà de 60,1 €.

 

2.  Per cada instal.lació de grua una quota  de 250 €.

 

3. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 50 per cent.  

 

4. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el  50% per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 

 

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.

 

5. Garanties:

a) Una garantia, en metàl·lic o aval bancari, per respondre dels possibles desperfectes a la via pública i/o els serveis públics: 90 EUR per m2 de vorera confrontant a façana.

b) Una garantia, en metàl·lic o aval bancari, per connexió a la xarxa de clavegueram, 25 EUR per metre lineal.

 

Article 7. Beneficis fiscals

 

1. Restaran exemptes d’aquesta taxa les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

 

2. Estaran exemptes d’aquesta taxa les obres de petita envergadura per reparacions urgents, manteniment,  façanes, mobiliari i equipaments i paviments interiors que seran objecte de  comunicació prèvia sempre que reuneixin els següents requisits:

- Que siguin de pressupost inferior a 5.000,00€

- Que no suposin canvis en obertures, estructura (parets, pilars, forjats) ni distribució interior de l’edifici

- Que no requereixi intervenció de tècnic ( ni projecte ni direcció)

- Que no modifiquin els usos existents

- Que la finca no estigui subjecte a protecció pel Catàleg del Béns d’interès local

 

3. La taxa liquidada a l’empara de la present Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions quan així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.”

 

Article 8è. acreditament

 

  1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.

 

  1. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una quantia equivalent  a l’import, conegut o estimat, de la taxa.

 

3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.

 

 4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desestimant del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.”

 

 

Article 9. Declaració

 

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància  corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel col·legi oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar el import  estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.

 

2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

 

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

 

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés

 

  1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria  Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la  llicència.

 

  1. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions i la superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació definitiva.

 

  1. La liquidació es notificarà al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:

 

a)       Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent

b)       Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent

 

  1. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència entre el deute tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.

 

 

 

Article 11. Infraccions i sancions

 

 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  l’Ordenança General.

 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 

 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten caus

 

 

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 11 de novembre de 1999, començarà a regir el di 1r de gener de l’any 2000 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 

Diligència: s’estén per a fer constar que la present ordenança fiscal va ser modificada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada en data 01 d’abril de 2004.