Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.22 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal núm.22 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

 

                                                      Ordenança fiscal núm. 22 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

 

Article 3r. Subjectes passius

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

 

Article 4t. Responsables

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

 1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

 

 1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6è. Quota tributària

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

- Període anual , per m2..................................................................................... 21,00 €

- Eventuals, per m2 i dia ...................................................................................... 0,22 €

 

Article 7è. Acreditament

 

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.

 

 1. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 8è. Període impositiu

 

 1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de la via pública mitjançant  taules i cadires amb finalitat lucrativa.

 

 1. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

 

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

 

 1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

 

Article 10è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

 1. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

 

Disposició addicional

 

S’estableix, exclusivament per a l’exercici de 2010, la suspensió de la tarifa corresponent a l’ocupació del domini públic local amb taules i cadires per a tots els contribuents titulars d’activitats en establiments destinats a bars, cafeteries, restaurants,  i similars.

 

 Diposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 5 de novembre de 2020, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.