Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.24 servei municipal de control d'animals de companyia

Ordenança fiscal núm.24 servei municipal de control d'animals de companyia

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA

 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de control d'animals de companyia,  que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988 i en allò no previst  i per la normativa sectorial d'aplicació.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei  municipal de control dels animals de companyia prestats per part de l'Ajuntament de Gualba, d'acord amb la legislació sectorial d'aplicació i les ordenances municipals.

 

Article 3r. Subjectes passius

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent,  les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pel servei municipal de control d'animals de companyia que presta l'Ajuntament de Gualba.

 

Article 4t. Responsables

 

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen  els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

 

  1. Seran responsables subsidiaris  els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions subjectives

 

No es contempla cap exempció tret de la que es contempla per la propietat o possessió de gossos pigall.

 

Article 6è. Quota tributària

 

La quota tributària consisteix en l'aplicació d'una tarifa que comprendrà diversos aspectes de la prestació del servei de control d'animals de companyia.

 

 

Article 7è. Tarifa

 

La tarifa que cal aplicar és la següent:

 

Servei de recollida d'un animal  a la via pública ...............  60,50€

 

 

Article 8è. Bonificacions de la quota

 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d'aquesta taxa tret dels casos referits a la tinença de gossos pigall.

 

Article 9è. Acreditament

 

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud del servei al registre municipal.

 

2. En el cas que no es sol·liciti el servei de forma voluntària, l'acreditament es produeix quan s'iniciï l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat però redundi en el seu benefici. S'entendrà iniciada l'actuació municipal en el moment en què el vehicle de recollida surti en direcció al lloc on ha d'efectuar la captura d'un animal.

 

 

Article 10è. Gestió i inspecció

 

1. El subjecte passiu que vulgui recuperar l'animal de companyia que hagi estat recollit i dipositat per part dels serveis municipals haurà d'adreçar-se a l'Ajuntament de Gualba  als efectes de sol·licitar la seva devolució.

 

2.L'Ajuntament comprovarà que efectivament l'animal ha estat retirat per part del servei municipal de control d'animals de companyia. En cas afirmatiu, dirigirà l'interessat a les dependències de l'empresa contractada per realitzar el servei.

 

3.L'Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent, que es notificarà als subjectes passius per al seu pagament en el termini determinat pel Reglament General de Recaptació.

 

 

 

Article 11è. Gestió i inspecció

 

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada  pel Ple de l'Ajuntament,  en sessió celebrada a Gualba el dia  7 d’abril de  2016, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.