Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.11 taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic

Ordenança fiscal núm.11 taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic

 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic per a prestar els serveis de subministrament que no afectin la generalitat del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2. Fet imposable

 

 1. Constitueixen el fet imposable de la taxa el gaudiment dels aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies publiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat o una part important del veïnat.

 

 1. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals.

 

Article 3. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestra el sserveis de subministrament de gas, electricitat, telèfon i  altres d’anàlogues, així com les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,  afavor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització corresponent.

 

 1. Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada en la present Ordenança cal que:

 

a)      L’empresa presti els serveis referenciats al punt 1 directament als consumidors finals.

b)      Els subministraments no afectin la generalitat o una part important del veïnat

 

 1. No estan subjectes a aquesta taxa les empreses que prestin els serveis referenciats en el punt 1 a la generalitat o una part important del veïnat, les quals hauran de satisfer la taxa regulada fiscal núm. 7.

 

 

 1. Les empreses propietàries de les xarxes necessàries per als serveis de subministrament refernciats en el punt 1 que no els prestin directament estan subjectes a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal núm. 6.

 

Article 4. Responsables

 

 1. Són responsablestributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 37 i 39 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicte acte administració, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Base imposable

 

 1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la fcaturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punt 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

 

 1. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la xarxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

 

 1. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que constiueixen l’objecte de la seva activitat.

 

 1. Les xarxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyales en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Obres i Instl.lacions i amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

 

Article 6. Quota tributaria

 

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base definida a l’article 5 d’aquesta Ordenança.

 

Article 7. Acreditament de la taxa

 

 1. La taxa s’acreita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament.

 

 1. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis les companyies subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abansdel 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici immediatament anterior.

 

Les empreses que utilitzin xarxaes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es referix l’article 5.2 de la present Ordenança.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

 

 1. L’ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

 

Article 9. Convenis de col.laboració

 

Es podrà establir els convenis amb el ssubjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

 

Article 10. Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 i 54 de l’Odenança General.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel ple de la Corporació en sessió celebrada el 13 de novembre de 2001 i que regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficia de la Província i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.