Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.19 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança fiscal núm.19 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposablede la xarxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal.lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 

Article 3. Subjectes passius

 

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.

 

Article 4. Responsables

 

15. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

16. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General tributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals

 

 1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals  no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol.licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

 

 1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

 

La quota a satisfer per la taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Concepte                                                                                                                         Import

 

Casetes de fires                                                                                                                           6.60€

Circs, per cada dia                                                                                                       19.80€

Espectacles a l’aire lliure, per cada dia                                                                 6.60€

Activitats, per cada dia                                                                                               6.60€

Rodatges de pel·lícules o espots i confecció de reportatges

Fotogràfics, quota única per cada dia o fracció                                             161,10€

 

En el cas de parades de fires i festes majors,  els subjectes passius  hauran de dipositar una fiança de 50 euros per garantir l’assistència i la reposició a  l’estat inicial de la zona ocupada i la seva neteja o qualsevol altre imprevist que pugi sorgir durant el transcurs de la fira o en finalitzar aquesta i que en sigui responsable el titular de la instal·lació autoritzada. La fiança serà retornada un cop acabada l’activitat i realitzades les comprovacions pertinents.

 

Els obligats al pagament hauran d’abonar, a més, el consum de subministraments municipals d’aigua i electricitat que utilitzin.

Els obligats al pagament hauran d’abonar, a més, el consum de subministraments municipals d’aigua i electricitat que utilitzin.

 

Article 7. Acreditament

 

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concesió de la llicència, si la mateixa fou sol.licitada.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol.licitud d’autorització per a procedir a les instal.lacions de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.

 

 1. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol.licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

 

 1. Quan la instal.lació l’ocupació de les vies públiquesmitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

 

 1. Quan la duració temporal de la instal.lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu compendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

 

 1. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11,5 de l’Ordenança General.

 

 1. Si no s’autoritzés la instal.lació, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés

 

 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
 2. Quan es presenta la sol.licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propiabonaré.

 

Article 10. Notificacions de les taxes

 

 1. En el supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol.licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de l’inici del període de cobrament.

 

 1. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Article 11. Infraccions i sancions

 

 1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació, a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

 

Article 12. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articlesanteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

 

 1. L’Organmisme de Gestió Tributàtia establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col.laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materialsderivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustarà al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, regirà a partir de l’1 de gener de 2001 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Diligència per a fer constar que l’article 6 d’aquesta ordenança va ser modificat per acord de  Ple de data 10 de maig de 2018.