Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.18 taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal núm.18 taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

 

Article 3r. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària,  a favor de les quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.

 

 1. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

 

Article 4t. Responsables

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

 1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

 

 1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6è. Quota tributària

 

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

 

Entrada amb prohibició d’estacionar:

 

Fins a 3 m. de longitud del gual, per any.............................................................. 41,36 €

Per cada m. o fracció d’excés, per any.................................................................. 5,73 €

 

Reserva d’espais en les vies o terrenys d’ús públic per a càrrega i descarrega:

Reserva especial de parades en les vies públiques i

terrenys d’ús públic concedit a determinades persones,

per a càrrega i descàrrega de mercaderies:

 

Fins a 3 n, de longitud, per any................................................................................ 62,20 €

Per cada m o fracció d’excés, per any ......................................................................18,66 €

 

Tancament de carrers sense presència de guàrdia, per dia o fracció..........................  9,34 €

 

Article 7è. Acreditament

 

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.

 

 1. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 8è. Període impositiu

 

 1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

 

 1. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

 

 1. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança General.

 

 1. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment  , procedirà la devolució de l’import satisfet.

 

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

 

 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

 

 1. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

 

 1. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

 

 1. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

 

 1. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.

 

Article 10è. Notificacions de les taxes

 

 1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de l’inici del període de cobrament.

 

 1. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

 

Article 12è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

 1. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 d’octubre del 1999, regiràdes del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Diligència: s’estén per fer constar que la present ordenança fiscal va ser modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2000.