Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.17 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, etc

Ordenança fiscal núm.17 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, etc

                                                                

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que especifica en l’article 6 d’aquesta ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que beneficiïn de l’aprofitament, si és que va procedir sense l’autorització corresponent.

 

Article 4. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

 

 1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran  solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

 

 1. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es trametran als socis o partícips en el capital, que en respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 

 1. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles que en respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 

a)      Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)      Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c)       En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

 

 1. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

 1. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

 

 1. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes demanats de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb el  contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

 

Article 5. Beneficis fiscals

 

 1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa que sol·licitin llicència de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres que immediatament interessen a la seguretat ciutadana a  la defensa nacional.

 

 1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

 

La quota satisfer que aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als epígrafs següents, expressades en pessetes, llevat el cas d’ocupacions efectuades en vies públiques que estiguin sense asfaltar, en aquest cas s’aplicarà el coeficient corrector del 0.65 a les tarifes definides en els següents epígrafs per obtenir la quota tributària.

Epígraf primer

Ocupació de la via pública amb runes, sorres, terres, materials de construcció, llenys o qualsevol altre material per m2 o fracció i dia:

 • Els sis primers mesos....................................0,20€
 • A partir del setè mes......................................0,26 €

 

Epígraf segon

Ocupació de la via pública amb closes, bastides, grues o qualsevol altre instal.lació adequada:

a)      si l’ocupació comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles:

tarifa fixa:  10,32€ dia, a la qual s’afegirà la part variable següent, per metre lineal o fracció i dia:

 • Els sis primers mesos...................................0,20€
 • A partir del setè mes.................................... 0,26 €

 

b)      Si la utilització no comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles, per metre linial o fracció i dia:

 

 • Els sis primers mesos...................................0,20 €
 • A partir del setè mes.....................................0,26 €

 

Epígraf tercer

Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres elements d’apuntalament, per metre lineal o fracció i dia:

 • Els sis primers mesos...................................0,20 €
 • A partir del setè mes.....................................0,26 €

 

Epígraf quart

Contenidors per cada dia o fracció.............................3,72€

 

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què tingués lloc, estarà obligat a reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantitat igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danys.

 

No es podrà condonar totalment les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present apartat.

 

Article 7. Acreditant

 

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.

 

 1. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.

 

Article 8. Període impositiu

 

El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial.

 

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. Les qualitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i  seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.

 

 1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitament regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència la llicència corresponent regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament, S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

 

 1. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.

 

 1. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat.

 

 1. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.

 

Article 10è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicades a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.

 

 1. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

La present ordenança fiscal, aprovada  pel Ple de la corporació en la sessió que va tenir lloc el 26 d’octubre de 2000, regirà a partir d’1 de gener de 2001 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.