Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.1 impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal núm.1 impost sobre activitats econòmiques

 

Article 1r. Fet imposable

 

 1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

 

 1. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.

 

Article 2n. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública

 

Article 3r. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

 

 1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.

 

 1. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 

 1. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 

a)       Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b)       Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c)       En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

 

 1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

 1. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.

 

 1. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica.

 

Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria

 

 1. Estan exempts de l'impost:

 

A)     L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

 

B)      Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:

 

1)      Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:

a) Fusió, escissió  o aportació de branques d'activitat.

b) Transformació de societats.

c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.

d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu.

 

2)  Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:

a)           Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.

b)           Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.

c)           Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.

d)          Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

 

C)      Els següents subjectes passius:

 

- Les persones físiques.

- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

 

1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.

 

2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

 

3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.

A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui soci d’ una altra societat, respecte de la qual:

a)      Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.

b)      Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

Són societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant  en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.

 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

 

D)     Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

 

E)      Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

 

F)      Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

 

G)     La Creu Roja.

 

H)     Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

 

I)        A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:

 

a)      Les fundacions.

b)      Les associacions declarades d’utilitat pública

c)       Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.

d)      Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.

e)      Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.

f)       Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen les lletres anteriors.

            

 1. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

 

 1. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

 

 1. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

 

 1. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

 1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives gaudiran de la bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.

 

 1. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article.

 

 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa

 

 1. A l’empara del que disposa l’article 89.2.a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran durant els (5) anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa d’una bonificació de ( 25% ) de la quota tributària. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts ( 5 ) anys des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.

 

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat.

 

A aquests efectes, no es considerarà que s’hagi produït inici d’activitats, entre d’altres, en els supòsits regulats a l’apartat B de l’article 4.1 de la present Ordenança.

 

 1. A l’empara del que disposa l’article 89.2.b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, gaudiran d’una bonificació de (50% ) de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin en (al menys 3) treballador (s) la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.

 

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:

 

a)      En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i desprès de l’operació.

b)      En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors  que ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.

c)        Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.

 

Aquesta bonificació és incompatible amb  la regulada en l’apartat anterior, i s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.

 

 1. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.

 

Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals

 

 1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.

 

 1. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

 

Article 7è. Quota tributària

 

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, els coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions regulades en els articles 4 i 5 anteriors.

Article 8è. Coeficient de ponderació

D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:

 

 

 

Import net de la xifra de negocis (euros)

 

Coeficient

 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ..................

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 ................

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 ..............

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 ............

Més de 100.000.000,00 .......................................

Sense xifra neta de negoci ....................................

 

 

1,29

1,30

1,32

1,33

1,35

1,31

 

 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta ordenança.

 

El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.

 

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net de la xifra de negocis per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.

Article 9è. Coeficients de situació

 

 1. Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en dos categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

 

 1. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.

 

 1. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

 

 

1a

2a

3a

4a

5a

.....

Coeficient aplicable

 1’5

1

---

---

---

.....

 

 1. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.

 

 

Article 10è. Període impositiu i acreditament

 

 1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.

 

 1. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.

També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII  de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

 

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 11è. Règim de declaració i d'ingrés

 

 1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

 

 1. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de:

 

a)       El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.

b)       El dia següent al de la fi del termini d’exposició pública del corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni                          mitjançant padró.             

 

 1. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.

 

No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

 

 1. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.

 

 1. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 58.2.c) de l’esmentada Llei general tributària.

 

Article 12è. Comprovació i investigació

 

Per delegació del Ministeri d'Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

 

Article 13è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

 1. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

 

 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 13 de novembre de 2003 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2004 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 

Annex

 

Índex carrers de Gualba

 

Categoria 1ª: índex aplicable: 1’5

-          Polígon Industrial de Gualba de Baix,

-          Sector del Càmping Aqua Alba,

-          Sector del Parc Medi ambiental del RACC

-          Zones explotació minera

 

Categoria 2ª: índex aplicable: 1

Resta del terme municipal