Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm. 23 taxa per utilitazació de la instal·lació del camp de futbol municipal de Can Pahissa

Ordenança fiscal núm. 23 taxa per utilitazació de la instal·lació del camp de futbol municipal de Can Pahissa

Ordenança fiscal núm. 23 taxa per utilització de la instal·lació del camp de futbol municipal de Can Pahissa

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a l’ús dels espais esportius propietat de l’Ajuntament de Gualba , que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis relatius a l’ús de la instal·lació del camp de futbol municipal de can Pahissa. No estan subjectes a la taxa els participants en competicions esportives organitzades per l’Ajuntament o que aquest promociona directament.

 

Article 3r. Subjecte passiu

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei general tributària que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per l’ús de la instal·lació esportiva propietat de l’Ajuntament, siguin ells o els seus associats o representants, i per la participació en els programes esportius.

 

Article 4. Responsables

 

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei general tributària.

 

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti un acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals

 

Les entitats, centres escolars i clubs esportius  de Gualba gaudiran d’exempció de les taxes regulades en aquesta ordenança.

Estan exempts de pagament per la utilització de les instal·lacions esportives, els col·lectius i les organitzacions polítiques de Gualba sense afany de lucre, sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització sigui d’interès general per a la població.

 

Article 6. Quota Tributària

 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:

 

ESPORÀDIC

- Camp de futbol 11(€/hora)                                                                         80 €

- Camp de futbol 7 ( €/hora)                                                                         50 €

- Lloguer del camp de futbol per 6 hores  amb fi de lucre,

per a activitats esportives                                                                             500 €

- Lloguer del camp de futbol per 6 hores amb fi de lucre,

per a activitats no esportives                                                                        800 €

- Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi de lucre,

per a activitats esportives                                                                             300 €

- Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi de lucre,

per a activitats no esportives                                                                        400 €

 

TEMPORAL

- Lloguer continuat                                                                            

Setmana sencera, mínim 5 dies

Un mes, mínim 4 dies, un per setmana

                                                                       Camp de futbol 11(€/hora)    30 €

                                                                       Camp de futbol 7  (€/hora)    20€

- Lloguer 5 dies setmana per 4 hores (campus)                                          500€

 

 

Suplement de llum ( €/hora)                                                                         15 €

 

 

Fiança                                                                                                           50€

 

Article 7. Obligació de Pagament

 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que s'utilitzen les instal·lacions municipals del camp de futbol de Can Pahissa.

 

2. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte o en el moment que es sol·liciti l’ús.

 

3. Juntament amb la taxa per utilització dels equipaments municipals, s’haurà de dipositar una fiança de 50,00 euros a la tresoreria municipal.

 

Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que la instal·lació i el material que es pugui trobar en el seu interior es troba en les mateixes condicions inicials. En cas de detectar danys que faci impossible la seva utilització, o requereixi reparació, l’Ajuntament utilitzarà la fiança per reparar els danys o reposar el material en qüestió.

 

4. Les baixes cursades pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels serveis especificats a la tarifa, tindran efecte en finalitzar el període d'abonament, o el del servei concertat, i no donaran dret en cap cas al reintegrament de les quotes satisfetes.

 

Article 8. Infraccions i Sancions

 

Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.

 

Art. 9. Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic

 

Quan la utilització provoqui la destrucció o el deteriorament del domini públic, el/la beneficiari/a, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.

 

Si els danys són irreparables, el beneficiari indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

 

L’Ajuntament no pot condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

 

Qualsevol incompliment deliberat de la normativa general de funcionament de la instal·lació podrà ocasionar la baixa de l’abonat/da, sense dret a devolució de l’import de l’abonament.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió

celebrada el i que ha quedat aprovada en data , entrarà en vigor al dia següent al de  la publicació en el Butlletí oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.