Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.12 taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal núm.12 taxa per expedició de documents administratius

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 10 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de document administratiu, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2n. Fet imposable

 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
 2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
 3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables

 1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals

 1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa.
 2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària

1.   La quota tributaria es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa  dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes  següents:

 

Epígraf 1. Certificacions i compulses

 

 1. Certificació de documents o acords municipals

1.8 €

 1. Altres certificacions

4.21 €

 1. Compulses documents

0.6  €

 1. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals

10.82 €

Epígraf 2. Documents expedits o estesos per les oficines municipals

 

 1. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o similars de locals, per cada un

4.21 €

 1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia format DIN A4, per cada foli

0.06 €

 1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia format DIN A3, per cada foli

0.12 €

4. Tramitació llicències per tinença i conducció de gossos perillosos

30,05€

5. Control i inspecció piscines d’ús públic, per piscina i temporada

401,36€

6. Tramitació canvis de nom

6,01€

7. Tramitació canvi de nom llicència obres

30,05€

8.    Per cada document que s’expedeixi per fax:

a)      Província de Barcelona

b)      Resta de l’Estat

c)       Estranger

 

0.6 €

0.9 €

3,01€

 

Epígraf 3. Documents relatius a serveis d’urbanisme

 

 1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis

18 €

 1. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a instància de part

18€

 1. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a edificació a instància de part

18 €

 1. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres

18 €

 1. Per cada plànol que presenti un particular, bé sigui original o còpia i en cada Memòria d’obres subscrita per un tècnic

18 €

 1. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc., per cada m² o fracció de plànol

18 €

 1. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència d’obra, per cada m² o fracció de plànol

18 €

 1. Obtenció de cèdula urbanística

18 €

10. Tramitació expedient per canvi d’ús

150.25 €

 1. Tramitació instruments planejament urbanístic, per cada ½ ha. (quota mínima 500 €)

150 €

12. Concessió de llicències  primera ocupació

0,2% pressupost obra

 

2.La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.

3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditament.

 

Article 7è. Acreditament

 1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
 2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa.
 2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.
 3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

Article 9è. Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de la l’Ordenança General.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada l’11 de novembre de 1999 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2000 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Diligència: s’estén per a fer constar que la present ordenança fiscal va ser modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  20 d’octubre de 2022.