Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.8 taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries i altres residus sòlids urbans.

Ordenança fiscal núm.8 taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombreries i altres residus sòlids urbans.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i  de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans,  que es regiran per la present Ordenança.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:

     a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus  urbans generats als habitatges particulars.

     b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.

2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus  urbans les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.

3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:

     a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris

     b) Escòries i cendres de calefaccions centrals

     c) Runes d’obres

     d) D’altres tòxics o perillosos

 

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en  places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a  precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin  uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.

3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat.

4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.

5. S’aplicarà una reducció de la taxa del 10% per la prestació del servei en habitatges prevista a l’article 6, apartat 1, quan s’acrediti un ús continuat de la deixalleria, d’acord amb les següents condicions:

 - La freqüència mínima d’utilització del servei de deixalleria serà de cinc vegades a l’any. En cap cas els lliuraments podran ser del mateix dia.

No comptabilitzaran per a l’aplicació de la bonificació les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta).

- No tindran dret a la bonificació els contribuents que hagin estat sancionats o amonestats mitjançant resolució ferma en via administrativa, per infringir les normes de lliurament de residus municipals establerts a les ordenances vigents dins del període impositiu a què es refereix la taxa.

-La bonificació s’aplicarà a partir de les dades i justificants aportats pel Consorci de Residus del Vallès Oriental corresponents a l’exercici anterior al de meritament de la taxa, prèvia sol·licitud del contribuent, en el qual s’indicarà la referència cadastral de l’habitatge en el qual demana que s’apliqui la bonificació de la taxa, que en tots els casos haurà de ser la seva vivenda habitual, acreditant-se aquest fet mitjançant el seu empadronament a la mateixa a l’inici del període impositiu anterior al de meritament de la taxa per infringir les normes establertes en relació a la recollida dels residus municipals.

- La reducció s’aplicarà a la taxa de l’exercici següent de l’any natural en el que s’hagin realitzat les aportacions a la deixalleria.

Article 6. Quota tributària:

1.            La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles

2.            A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

.- Habitatges.

Per cada habitatge 144,02                                                                                                                         

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.

Article 8. Règim de declaració i ingrés

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.

II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,   de  recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Article 9. Fet imposable

1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats pel sector privat     –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-,  la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de   recollida, tractament i eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents:

a) Recollida dels residus comercials.

b) Tractament i eliminació del residus comercials.

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

Article 10. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que:

a)      sol·licitin la prestació.

b)       Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.

3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 11. Responsables

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 12. Quota tributària.

1.  La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu,

2.  A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

1.- Hosteleria i restauració:

Restaurants                                                                                                                      721,32€

Bars, bars musicals i pubs                                                                                                623,63€

 

2.- Establiments comercials:

Establiments alimentaris                                                                                                  525,95€

Magatzems i altres elements no classificats                                                                    323,08€

 

3.- Establiments industrials o mercantils:

Centres indust. fàbriques (mitjana indústria)                                                            1.209,71€

Centres indust. fàbriques (petita indústria)                                                                 864,08€

Tallers i magatzems industrials i

altres locals industrials i mercantils no classificats                                                      758,88€

                                                                                                                                                                                                                         

4.- Activitats de lleure:

Cases de colònies, centres juvenils o d’acolliment i similars

(categoria única)                                                                                                         3.426,28€ 

Pícnics                                                                                                                        1.051,93€

Hípiques                                                                                                                      1.021,87€

Càmpings                                                                                                                  45.082,71€

Activitats lleure i natura                                                                                               1.123,42€

Altres activitats a l’aire lliure.                                                                                       1.472,12€

Article 13.  Acreditament i període impositiu

1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.

2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.

Article 14. Règim de declaració i ingrés

1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  servei de   recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei.

Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31-12-2003 figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella data,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.

Article 15. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Article 16. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 13 de novembre de 2003, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Diligència per a fer constar que els articles 6 i 12 d’aquesta ordenança van ser modificats per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2022.