Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.3 impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm.3 impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Article 1r. Fet imposable

 

 1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria.

 

 1. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

 

 1. No estan subjectes a l'impost:

 

a)       Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

b)       Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

 

Article 2n. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública

 

Article 3r. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col×laborin a cometre-la.

 

 1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

 

 1. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 

 1. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 

a)       Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)       Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c)       En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

 

 1. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

 

 1. Estaran exempts d'aquest impost:

 

a)      Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b)      Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

c)      Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

d)     Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.

e)      Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.

f)       Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics.

g)      Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com  justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud  una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà  al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat amb el que preveu l’article 79, lletra c) de la Llei general tributària, raó per la qual  s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Les exempcions previstes a les lletres f) i g)  no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

h)      Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.

i)        Els tractors, remolcs i semirremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

 

 1. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

 

  Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.

 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

 

a) S’estableix una bonificació del cent per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

 

b) S’estableix una bonificació del cent per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

 

c)  S’estableixen les següents bonificacions a raó de la incidència en el medi ambient:

 

- una bonificació del 50 per cent de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles classificats en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit amb el distintiu ambiental "zero emissions"

 

- una bonificació del 50 per cent de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles classificats en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit amb el distintiu ambiental "ECO".

 

Article 6è. Quota tributària

 

 1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient 1’51
 2. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 3. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:

 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

A)    TURISMES

-     De menys de 8 cavalls fiscals ........................................................................................ 19,06€

-          De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ................................................................................ 51,46€

-          De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ............................................................................. 108,63€

-          De 16 fins a 19,99cavalls fiscals.................................. .....................................          135,31€

-          De més de 20 cavalls fiscals................................................................................... 169,12€

AUTOBUSOS

-          De menys de 21 places......................................................................................... 125,78€

-          De 21 a 50 places.................................................................................................. 179,15€

-          De més de 50 places............................................................................................. 223,93€

CAMIONS

-          De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil......................................................... 63,84€

-          De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil............................................................ 125,78€

-          De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil................................................ 179,15€

-          De més de 9.999 quilograms de càrrega útil........................................................... 223,93€

TRACTORS

-          De menys de 16 cavalls fiscals................................................................................. 26,68€

-          De 16 a 25 cavalls fiscals.......................................................................................... 41,93€

-          De més de 25 cavalls fiscals................................................................................... 125,78€

REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-          De menys de 1.000 kg. de càrrega útil..................................................................... 26,68€

-          De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil............................................................. 41,93€

-          De més de 2.999 quilograms de càrrega útil........................................................... 125,78€

D’ALTRES VEHICLES

-          Ciclomotors............................................................................................................. 6,67€

-          Motocicletes fins a 125 cc......................................................................................... 6,67€

-          Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc............................................................ 11,43€

-          Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc...................................................... ....  22,88€

-          Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc........................................................  45,74€

-          Motocicletes de més de 1.000 cc............................................................................  91,48€

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual deroga l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.

 

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.

 

Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost

 

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició.

 

 1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

 

 1. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.

 

 1. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs.

 

 1. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.

 

 1. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de l’exercici següent.

Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou entregat al compravenda no cal que       

l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.

Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost                                                segons el previst al punt 3 d’aquest article.

 

 

Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés

 

 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

 

 1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.

 

 1. Proveït de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària col·laboradora.

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració.

 

 1. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament.S’exceptua d’aquesta obligació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze anys o més d’antiguitat, a comptar de la primera inscripció en el registre de vehicles.

 

Article 9è. Padrons

 

 1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant‑lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

 

 1. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.

 

 1.  El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin examinar‑lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

 

 

Article 10è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

 

 1. La declaració-liquidació de l'impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària ubicada a la Prefectura de Trànsit. En aquest lloc es podrà fer l'ingrés corresponent o bé, en el supòsit que prèviament s'hagi ingressat en entitat col·laboradora, es verificarà l'import de l'autoliquidació. Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació complementària que procedeixi.

En tot cas, la comprovació que el pagament s'ha fet en la quantia correcta precedirà a l'acte de matriculació per part de Trànsit.

 

 1. L'Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró comunicarà Trànsit i procedirà a l'actualització del padró.

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

Article 11è. Col·laboració social

 

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament a l’empara del que preveu l’article 96 de la Llei general tributària.

 

2. La dita col·laboració podrà referir-se a :

 

 1. Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del vehicle i canvi de domicili del titular.
 2. Prestació telemàtica per a declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.

 

3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà subscriure el corresponent conveni.

 

 

Article 12è. Data d'aprovació i vigència

 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 13 de novembre de 2003, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

 

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

Diligència: Aquesta ordenança ha estat modificada parcialment pel Ple en sessió celebrada el  12 d’octubre de 2023.