Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.16 ordenança general reguladora dels preus públics

Ordenança fiscal núm.16 ordenança general reguladora dels preus públics

 

Article 1. Disposicions generals

 

De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’estableix amb caràcter general aquesta ordenança per a regular els diferents  Preus Públics que es relacionin com annex a aquesta Ordenança. Amb caràcter supletori serà d’aplicació la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

 

Article 2.- Concepte i fet imposable

1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència municipal quan es donin les següents circumstàncies:

 

  • • A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria entenent-se com a tal:

 

         a) Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

         b) Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles

         per la vida priva o socials del sol·licitant.

 

B) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a

favor del sector públic, segons la normativa vigent.

 

2.- El fet imposable de cada supòsit de subjecció es relacionarà com annex  a la

present ordenança fiscal.

 

Article 3.- Obligats al pagament.

 

Estaran obligats al pagament dels preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o

activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus públics.

 

Article 4.- Quantia dels Preus Públics.

 

1.- L’import dels preu públics per prestació de serveis o realització d’activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.

 

2.- Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho

aconsellin, l’Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als apartats anterior, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per a la

cobertura de la diferència resultant.

 

3.- Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallaran a l’annex

a aquesta ordenança fiscal.

 

Article 5.- Naixement de l’obligació.

 

1.- L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat.

 

2.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, aquest no es porti a terme, es procedirà a la devolució de l’import corresponent

 

Article 6.- Fixació dels Preus Públics

 

Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria o estudi econòmic-financer que en justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades

de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s’hagin pres com a referència.

 

Article 7.- Delegació a la Junta de Govern

 

1,- El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús d’allò que

estableix l’article 47 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, en relació a l’article 23.2.b) de la Llei  7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local i delega l’establiment o la modificació dels preus públics a la Junta de Govern, sempre que els preus cobreixin el cost del servei.

 

2.- Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article 48, i es fixin preus per

sota del seu cost atenent raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que es prevegi.

 

Article 8.- Publicitat dels preus públics.

 

Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es faran públics en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la recepció dels centres o llocs on presti el servei. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la publicació de les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1r de gener de l’any següent.

 

Article 9.- Cobrament dels preus públics.

 

 

1. L’Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació, ingrés directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació bancària.

 

2. L’òrgan o organisme delegat podrà preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu a satisfer, que podrà ser simultani amb l’exigència de fiança per a respondre dels danys i perjudicis que es prevegi que es puguin causar amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.

 

Article 10. Vigència i data d’aprovació.

 

La present Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament el  20 de novembre  de 2012 i publicada en el BOP de data 8 de gener de 2013.