Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.15 taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat, i altres proveïments

Ordenança fiscal núm.15 taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat, i altres proveïments

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua.

Article 2n. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució d’aigua,inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa.

 

 1. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.

 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.

Article 4t. Responsables

 

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l’Ordenança General.

 

 1. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

 1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

 

 1. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6è. Quota tributària

 

 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 

A)     Subministrament d’aigua:

Mínim fins a 30 m3....................................................................................................... 20,87€

De 31 a 45 m3, per m3........................................................................................... 0,4149547€

De 46 a 60 m3, per m3............................................................................................. 0,531139€

De 61 a 75 m3, per m3........................................................................................... 0,6414727€

Més de 75 m3, per m3........................................................................................... 0,8371459€

 

El volum que excedeixi del consum habitual en casos de fuita per causes no imputables a negligència de l'abonat es farà efectiu a preu del segon tram.

Nota: Les tarifes s’entenen trimestrals

B)      Connexions i d’altres

 

Per connexió a la xarxa d’aigua...........................................................................  ..........604,19€

Per connexió a la xarxa de clavegueram............................................................ ............120,83€

 

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

 

 1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

 

 1. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

 

 1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació.

 

 1. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en la tarifa primera es contenen.

 

 1. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació municipal.

 

 1. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.

 

 1. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

 

Article 9è. Notificacions de les taxes

 

 1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.

 

 1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.

 

 1. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consum successius, s’acreditaran .

 

 1. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntaments el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.

 

 1. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.

 

 1. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat hagi aportat una contrasenya identificativa particular.

 

Article 10è. Gestió per delegació

 

 1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

 1. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col×laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

 1. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada  pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa

 

Diligència: s’estén per a fer constar que la present ordenança fiscal va ser modificada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  15 de gener de 2015