Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.4 impost sobre construccions, instal•lacions i obres

Ordenança fiscal núm.4 impost sobre construccions, instal•lacions i obres

 

Article 1r. Fet imposable

 

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o  urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest Ajuntament.

 

Article 2n. Actes subjectes o no subjectes

 

 1. Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

 

a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.

 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions existents.

 

c) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

 

d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics.

 

e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.

 

f) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis públics.

 

g) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.

 

h) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

 

i) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.

 

 1. No estan subjectes a l’impost els actes següents:

 

a) La instal·lació de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.

 

b) Les obres d’urbanització, de construcció o d’enderroc d’un edifici, en cas que siguin executades per ordre municipal.

 

c) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici.

 

d) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.

 

e) Les obres per treure rètols de publicitat.

 

 

 

Article 3r. Subjectes passius

 

 1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble en el que es fa.

 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

 

 1. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Municipal.

 

Article 4t. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

 

 1. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

 

 1. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

 

 1. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 

a)       Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b)       Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c)       En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

 

 1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

 1. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques, jurídiques i entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària que succeeixin al deutor per qualselvol concepte en la titularitat de les construccions, instal·lacions o obres en curs d’execució.

 

 1. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal·lació o obra en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de titularitat.

 

Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva

 

Està exempta de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació

 

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa

 

 1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres

 

 1. L’Ajuntament podrà concedir bonificacions del 50% de la quota de l’Impost a favor de persones     físiques d’edat inferior a 30 anys que acreditin l’empadronament al municipi durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud de la llicència, que justifiquin tenir una renda global inferior a 18.030,36 € per individu  (quan el sol·licitant sigui un) o a 30.050,61 per unitat familiar i sempre que la construcció, instal·lació o obra estigui destinada a habitatge habitual. La bonificació es podrà sol.licitar únicament una vegada per individu o unitat familiar. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol.licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

 

Article 7è. Base imposable, quota i acreditament

 

 1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra. S’enten per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

 

No formen part de la base imposable:

- L’Impost sobe el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.

- Els honoraris de professionals.

- El benefici empresarial del contractista.

 

 1. La base imposable es determinarà en funció dels mòduls que figuren com annex a la present Ordenança.

 

 1. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

 

 1. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.

 

Article 8è.  Tipus de gravamen

 

El tipus de gravamen serà el 2,4 per 100.

 

 

Article 9è. Règim de declaració i d'ingrés

 

 1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de l’impost; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els terminis fixats en aquest article.

 

 1. El sol·licitant d'una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost d'execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

 

 1. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar l’interessat quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti d’aplicar el tipus impositiu a les quanties dels mòduls aprovats.

 

 1. La quota referida a l’anterior apartat 3 es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti la llicència d’obres, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva expedició. El termini per  fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència d’obres.

 

 

 1. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de l’acabament, el subjecte passiu haurà de presentar declaració sobre el seu cost real i efectiu, a la qual haurà d’adjuntar la documentació, acreditativa, que pot consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra documentació que, a judici dels serveis municipals, pugui considerar-se vàlida per a la determinació del cost real.

 

 1. L'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable a què es refereix l'apartat 3, practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

 

 1. La liquidació definitiva notificada al subjecte passiu s’ingressarà en els terminis establerts amb caràcter general en el Reglament General de Recaptació, que són:

 

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural següent.

b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent.

 

Article 10è. Recàrrec d’extemporaneïtat

 

 1. La presentació de la declaració establerta a l’article 9.1 en data posterior a l’acreditament de l’impost originarà l’aplicació dels recàrrecs d’extemporaneïtat, previstos a l’article 61.3 de la Llei General Tributària.

 

 1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

 1. La manca de presentació de les declaracions, la presentació fora de termini, previ requeriment de l’Administració tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.

 

 1. La manca d’ingrès de la quota tributaria es sancionarà amb multa pecuniaria del 50 per 100 de la quota deixada d’ingressar. A més s’exigiran els interessos de demora des de la data d’inici de les obres fins el dia que es practiqui la liquidació que regularitzi la situació tributària.

 

 

 

 

Article 11è. Gestió per delegació.

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

 

 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada  el 13 de novembre de 2003, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2004 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació  o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.