Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.9 taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses

Ordenança fiscal núm.9 taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment  previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

 

Article 2. Fet imposable

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Gualba s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.

 

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.

 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament.

 

Article 4. Responsables

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

 

Article 6. Quota tributària

 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

1. Activitat de venda de productes pirotècnics en locals o casetes mòbils, tant si comporten o no ocupació de via pública, durant el mes de juny : 115,96 €

2. Procediment de Llicència Municipal Ambiental, corresponent a les activitats exercides en locals tancats o recintes:

Fins a 50m2...................................................................................................... 1.008,44€

De 51m2 a 100 m2........................................................................................... .1.340,38€

De 101 m2 a 200 m2........................................................................................ 1.867,58€

De 201 m2 a 500 m2........................................................................................ 2.477,50€

De 501 m2 a 1000 m2...................................................................................... 3.341,27€

De més de 1000 m2:

Els primers 1000m2 a....................................................................................... 3.341,27 €

Per cada m2 d’excés a......................................................................................        1,97€

 

3.Procediment de llicència d'obertura d'establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats i procediment de comprovació de les comunicacions prèvies d'activitats amb incidència ambiental i de les previstes al Decret 112/2010 del 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, o llur modificació substancial, en funció  de la següent relació de superfícies:

Fins a 50m2...................................................................................................... ........ 720€

De 51m2 a 100 m2........................................................................................... .........957€

De 101 m2 a 200 m2 ...........................................................................................   1.332€

De 201 m2 a 500 m2 ...........................................................................................   1.770€

De 501 m2 a 1000m2 ..........................................................................................   2.385€

De més de 1000 m2:

Els primers 1000m2 a....................................................................................... 2.385€

Per cada m2 d’excés a...................................................................................... 1,44€      

4. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l'obertura d'establiments de l'annex II de la Llei 16/2015,  de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa ;  i tramitació de procediment de declaració responsable per l'obertura d'establiments de l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa ............................................................................................................  385€

5. Quan es tracti d’establiments dedicats a càmping i hostaleria la quota quedarà desglossada en la suma de les dues tarifes següents:

1) Per la totalitat de la superfície edificada que correspondrà a la que li pertoqui atenent a l’annex on estigui inclosa.

2) Per la superfície destinada a la zona d’acampada i la destinada a solàrium que computarà sols un 20 % de la mateixa:  Els primers 500 m2.... 1.146,28€; i per cada m2 d'excés ..... 1.97€.                       

6.    Els canvis de titularitat en un establiment o local .................................... 25% de la taxa establerta vigent si es suposés una llicència nova.

 

  1. Procediment de revisió i control periòdic

a)  Llicència Municipal Ambiental ..... ....................................................            560,49€

 

b)  Llicència d'obertura o comunicació (art. 136 del Reglament)  d'establiments per a dur a terme espectacles públics i activitats recreatives ....................................             373,29€

 

Article 7. Acreditament

 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.

 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.

 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan el règim d'intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 20% de les que s'assenyalen en l'article 6, sempre que l'activitat s'hagués iniciat efectivament.

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

 

Article 9. Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  l’Ordenança General.

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 de gener de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.