Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.6 ordenança general contribucions especials

Ordenança fiscal núm.6 ordenança general contribucions especials

 

Article 1r.

 

 1. Constitueix el fet imposable de les Contribucions especials, l’obtenció pels subjectes passius d’un benefici o d’un augment de valor de llurs béns com a conseqüència de l’execució d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics municipals realitzats per l’Ajuntament.

 

 1. Les Contribucions especials es fonamentaran en la mera execució de les obres o en l’establiment o ampliació dels serveis a què fa referència l’apartat anterior, i la seva exacció serà independent del fet de la seva utilització efectiva pels subjectes passius.

 

Article 2n.

 

 1. A l’efecte del que disposa l’article anterior, tindran la consideració d’obres i serveis municipals:

 

a)      Les que realitzi o estableixi l’Ajuntament dins de l’àmbit de la seva competència per a complir les finalitats que no li són atribuïdes, excepció feta de les que executi en concepte de propietari de béns patrimonials.

 

b)      Les que realitzin o estableixi l’Ajuntament per haver-li estat atribuïdes o delegades per altres Administracions públiques, i aquelles la titularitat de les quals hagi assumit d’acord amb la Llei.

 

c)       Les que es realitzin o s’estableixin per altres Administracions públiques, o pels concessionaris d’aquestes, amb aportacions econòmiques de l’Ajuntament.

 

 1. No perdran la consideració d’obres o serveis municipals els compresos a l’apartat a) del número anterior, malgrat que es realitzin per:

 

a)      Organismes Autònoms municipals, o bé Societats Mercantils amb capital íntegrament municipal.

 

b)      Concessionaris amb aportacions municipals.

 

c)       Associacions administratives de contribuents.

 

 1. Les Contribucions especials són tributs amb caràcter finalista, i el producte de llur recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació de servei per raó de la qual haguessin estat establertes o exigides.

 

Article 3r.

 

Quan concorrin els elements determinants del fet imposable previst a l’article 1r. De la present Ordenança, l’Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de Contribucions especials. A aquest efecte, les obres i serveis es classificaran en els següents grups:

 

a)      Obertura de carrers i places, i primera pavimentació de calçades.

 

b)      Primera instal·lació, substitució i millora de les xarxes de distribució de l’aigua, xarxes de clavegueram i desguàs d’aigües residuals.

 

c)       Establiment i substitució de l’enllumenat públic i la instal·lació de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.

 

d)      Eixamplament i noves alienacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades, així com la modificació de rasants.

 

e)      Substitució de calçades, voravies, embornals i boques de rec de les vies públiques urbanes.

 

f)       Establiment, i millora del servei d’extinció d’incendis.

 

g)      Construcció d’embassaments, canals, i altres obres pel rec de finques

 

h)      Obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per al proveïment.

 

i)        Construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.

 

j)        Plantació d’arbrat en carrers i places, així com també la construcció, ampliació i millora de parcs i jardins que siguin d’interès per a un determinat barri, zona o sector.

 

k)      Desmunt, terraplenada i sanejament i construcció de murs de contenció.

 

l)        Obres de dessecació i sanejament, de defensa de terrenys contra crescudes i inundacions, així com la regulació i desviació de cursos d’aigua.

 

m)    Construcció de galeries subterrànies per a les xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas, electricitat i altres fluids utilitzats pels serveis de comunicació i informació.

 

n)      La realització, establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis municipals.

 

Capítol 2. Exempcions i bonificacions

 

Article 4rt.

 

 1. No es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que estiguin establerts expressament en la Llei o en Convenis Internacionals.

 

 1. Els interessats que es considerin amb el dret a un benefici fiscal, ho faran constar així davant de l’Ajuntament, indicant expressament el precepte en què s’empara el seu dret.

 

 1. Quan es reconegui beneficis fiscals en les Contribucions especials, les quotes que correspondrien als beneficiaris, o bé l’import de les respectives bonificacions, en el seu cas, no podran ésser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.

 

Capítol 3. Subjectes passius

 

Article 5è.

 

 1. Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions especials, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei General tributària, que estiguin especialment beneficiades per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis que originin l’obligació de contribuir.

 

 1. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, es consideraran persones especialment beneficiades:

 

a)      En les Contribucions especials per realització d’obres o l’establiment o ampliació de servei que afectin a béns immobles, el propietari d’aquests.

 

b)      En les Contribucions especials per a la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis per raó d’explotacions empresarials, la persona o Entitat titular d’aquestes.

c)       En les Contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectat, les companyies d’assegurances que desenvolupin llur activitat en aquest ram, dins del terme municipal.

 

d)      En les Contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les Empreses subministradores que les hagin d’utilitzar.

 

Article 6è.

 

 1. Sense perjudici, en el seu cas, del que es disposen a l’apartat 3 de l’article 11è de la present Ordenança, les Contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques, que figurin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la matrícula de l’ Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de l’explotació o negoci afectat per les obres o serveis, en la data de finalització de la prestació del servei.

 

Capítol 4. Base imposable

 

Article 7è.

 

 1. La base imposable de les Contribucions especials estarà constituïda, com a mínim, pel 90 per 100 del cost que l’Ajuntament suporti per la realització o per l’establiment o ampliació dels serveis.

 

 1. l’esmentat cost estarà integrat pels següents conceptes:

 

a)      El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes tècnics.

 

b)      L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació de serveis.

 

c)       El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanentment les obres o serveis , llevat que es tracti de béns d’ús públic o de terrenys cedits gratuïtament i obligatòria al Municipi, o bé d’immobles cedits en els termes de l’article 77 de la Llei del Patrimoni de l’Estat.

 

d)      Les indemnitzacions procedents de l’enderroc de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, així com les que hagin d’abonar-se als arrendataris de béns que han d’ésser enderrocats o ocupats.

 

e)      L’interès del capital invertit en les obres o serveis mentre no hagi  estat amortitzat, quan l’Ajuntament  hagi hagut de sol·licitar un crèdit per a finançar la part que no es cobreixi per Contribucions especials, o bé la part coberta en cas de fraccionament general del seu pagament.

 

 1. El cost total pressupostari de les obres o serveis tindrà el caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost real fos més gran o més petit que el previst, es prendrà el cost real a efectes del càlcul de les quotes corresponents.

 

 1. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 2n 1.c) de la present Ordenança, o de les realitzades per concessionaris amb aportacions municipals a què fa referència l’apartat 2.b) del mateix article, la base imposable es determinarà en funció de l’import de les aportacions municipals, sense perjudici de les que puguin imposar altres Administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a que es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

 

 1. A l’efecte de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’Ajuntament, la quantia resultant de restar a la xifra del cost total, l’import de les subvencions o ajudes a Ajuntament obtingui de l’Estat, o de qualsevol altra persona, o entitat pública o privada. S’exceptua el cas que la persona o entitat que atorgués la subvenció o ajuda tingués la condició de subjecte passiu. En aquest cas es procedirà en la forma indicada a l’apartat 2 de l’article 9è de la present Ordenança.

 

Article 8è.

 

 1. La Corporació determinarà en el respectiu acord d’ordenació, el percentatge sobre el cost suportat per l’Ajuntament a repartir entre els subjectes passius, constituïts de la base imposable de la contribució especial de que es tracti, amb el límit fixat a l’apartat 1. De l’article anterior.

 

Capítol 5. Quota tributària

 

Article 9.

 

 1. La base imposable de les Contribucions especials es repartirà entre les subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres o serveis, amb subjecció a les regles següents:

 

a)      Amb el caràcter general, s’aplicaran conjuntament o aïlladament com a mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum edificable i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre Bens Immobles.

 

b)      Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, podran ésser distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin els risc sobre els béns ubicats en el terme municipal, en proporció a l’import de les primes recaptades l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu ultrapassés el 5% de l’import total de les esmentades primes, l’excés s’acumularà als exercicis successius, fins a la seva total amortització.

 

c)       En el cas de les obres a què es refereix l’apartat m) de l’article 3r. de la present ordenança, l’import total de les Contribucions especials es distribuirà entre les companyies o empreses que hagin d’utilitzar-les per raó a l’espai reservat a cadascuna d’elles o en proporció a la secció total d’aquestes , encara que no les facin servir immediatament.

 

 1. En el cas que s’atorguin subvencions  o ajudes econòmiques per a la realització d’obres, o bé per l’establiment o ampliació de serveis, per part d’una persona o entitat subjecte a l’obligació de contribuir especialment, el seu import es destinarà, en primer lloc, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la subvenció o ajuda ultrapassés la quota del contribuent, l’excés s’aplicarà a reduir, a prorrata, les quotes dels altres contribuents.

 

Article 10è.

 

 1. En qualsevol tipus d’obra, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l’obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d’utilitat o benefici per als interessats, totes  les parts del pla corresponent seran considerades conjuntament a l’efecte de repartiment i, conseqüentment, per a la determinació de les quotes individuals no es tindrà només en compte el cost especial del tram o secció que afecti directament cada contribuent.

 

 1. En el cas que l’import total de les Contribucions especials es reparteixi tenint en compte els metres lineals de façana, s’estendrà com a la finca amb façana a la via pública, no només les edificades que coincideixin amb l’alienació exterior de l’illa, sinó també les contribuïdes en blocs aïllats, independentment de quina sigui la seva situació respecte de la via pública que delimiti amb l’illa de referència objecte de l’obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per patis coberts o zones d’enjardinament o d’espais lliures.

 

 1. Quan dues façanes formin un xamfrà o s’uneixin en corba, es consideraran a l’efecte de mesurament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que es sumaran a les longituds de la façanes immediates.

 

Capítol 6. Acreditament

 

Article 11è.

 

 1. L’obligació de contribuir per Contribucions especials, neix des del moment en què les obres s’han executat o des de que el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, l’obligació de contribuir per a cadascun dels contribuents naixerà des de que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.

 

 1. Sense perjudici del que es disposa al número anterior, una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les Contribucions especials, en funció de l’import del cost previst per a l’any següent. No podrà exigir-se la bestreta d’una nova anualitat sense que hagin estat executades les obres per a les quals es va exigir la corresponent bestreta.

 

 1. Es tindrà en consideració el moment del naixement de l’obligació a l’efecte de determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb el que es disposa a l’article 5è de la present Ordenança, encara que en l’acord de la seva aprovació, i encara que hagués avançat el pagament de els quotes d’acord amb el que preveu el número 2 del present article. Quan la persona que figurés com a contribuent en l’acord concret d’ordenació, hagués transmès els drets sobre els béns o explotacions que motiven la imposició en el període comprés entre l’aprovació de l’esmentat acord i el naixement de l’obligació de contribuir, estarà obligada donar compte a l’Administració municipal de la transmissió efectuada, dins de contribuir, estarà obligada a donar compte l’Administració municipal d ela transmissió efectuada, dins el termini d’un mes, i en el supòsit que no ho faci, l’Administració podrà dirigir l’acció per al cobrament, fins i tot per via d’apressament, contra el qui figurés com a contribuent en l’esmenta’t expedient.

 

 1. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres, o bé iniciada la prestació del servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es practicaran les liquidacions que procedeixin, compensant coma lliurament a compte els pagaments anticipats que s’haguessin efectuat. Aquest assenyalament definitiu serà realitzat per l’òrgan competent de l’Ajuntament amb subjecció a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut o servei de què es tracti.

 

 1. Si els pagaments anticipats haguessin estat efectuats per persones sense la condició de subjectes passius en la data del naixement de l’obligació de contribuir, o aquests pagaments excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l’Ajuntament procedirà d’ofici a la corresponent devolució.

 

Capítol 7. Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació

 

Article 12è.

 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les Contribucions especials es realitzarà en la forma en el terminis i en les condicions que s’estableixen en la Llei General tributària i n les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

Article 13è.

 

 1. Un cop determinada la quota tributària, l’Ajuntament podrà concedir, a sol.licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament del seu pagament, fins el termini màxim de cinc anys, i haurà de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, val bancari o qualsevol altra garantia suficient  a satisfacció de la Corporació.

 

 1. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol.licitant amb l’import total de la quota tributària que li correspongui.

 

 1. La manca de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici del fraccionament, i es procedirà a l’expedició de la corresponent certificació de descobert per la part pendent, recàrrecs i interessos corresponents.

 

 1. En qualsevol moment; el contribuent podrà renunciar al benefici del fraccionament o ajornament, mitjançant l’ingrés de la quota o de la part d’aquesta pendent de pagament, més els interessos vençuts, i es cancel·larà la garantia constituïda.

 

 1. Ateses les condicions socioeconòmiques de la zona en què s’executin les obres, la seva naturalesa, el quadre d’amortització, el cost, la base liquidables i l’import de les quotes individuals; l’Ajuntament podrà acordar d’ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que aquests puguin en qualsevol moment anticipar els pagaments que considerin adients.

 

Capítol 8. Imposició i ordenació

 

Article 14è.

 

 1. L’exacció de les Contribucions especials necessitarà prèviament l’adopció per l’Ajuntament de l’acord d’imposició per a cada cas en concret.

 

 1. L’acord relatiu a la realització d’una obra o bé a l’establiment o realització d’un servei que hagi de finançar-se mitjançant Contribucions especials, no podrà ésser executat fins que s’hagi aprovat l’ordenació concreta.

 

 1. L’acord d’ordenació o Ordenança reguladora haurà d’adoptar-se forçosament, i haurà de contenir la determinació de cost previ de les obres o serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a la present Ordenança general de Contribucions especials.

 

 1. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de les Contribucions especials, les quotes que corresponguin a cada contribuent seran notificades individualment al subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin coneguts o, en el cas contrari, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les Contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades, o les quotes assignades.

 

Article 15é.

 

 1. Quan l’Ajuntament col·labori amb d’altres entitats locals en la realització d’obres, o bé en l’establiment o ampliació de serveis, i en el supòsit que s’imposin Contribucions especials, s’observaran les regles següents:

 

a)      Cada entitat conservarà les seves respectives competències a efectes dels acords d’imposició i ordenació concrets.

 

b)      Si qualsevol de les Entitats realitzés les obres, o bé establís o ampliés els serveis amb la col·laboració econòmica de l’altra, correspondrà a la primera gestió i recaptació de les Contribucions especials, sense perjudici del que es disposa a l’apartat anterior.

 

 1. En el cas que l’acord concret d’ordenació no s’aprovés per una de les esmentades entitats, quedarà sense efecte l’ unitat d’actuació i cadascuna d’elles adoptarà per separat les decisions adients.

 

Capítol 9. Col·laboració ciutadana

 

Article 16è.

 

 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres, es podran constituir en Associació Administrativa de Contribuents i promoure la realització de les obres o bé l’establiment o ampliació de serveis, comprometent-se a finançar la part que correspongui aportat a aquest Ajuntament en el cas que la situació financera municipal no ho permetés, a més de la que els correspongui per raó de la naturalesa de l’obra o servei.

 

 1. Així mateix, els propietaris o titulars afectes per la realització d’obres o bé per l’establiment o ampliació de serveis promoguts per l’ajuntament, podran constituir-se en associació Administrativa de Contribuents durant el període d’exposició al públic de d’acord d’ordenació de Contribuents especials.

 

Article 17è.

 

Per a la constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents, caldrà que l’acord sigui adoptat per la majoria absoluta dels afectats, i que representin almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.

 

Capítol 10. Infraccions i sancions

 

Article 18è.

 

 1. en tot allò que es refereixi a la qualificació d’infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que els correspongui en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen.

 

 1. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrança de les quotes acreditades no prescrites.

 

Disposició Final

 

La present Ordenança general, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 1d’octubre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província, i començarà aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.