Portada > L'Ajuntament > Facturació electrònica

Facturació electrònica

Informació a proveïdors: facturació electrònica

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de l'Ajuntament de Gualba que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a l'Ajuntament de Gualba, independentment de l'import, podrà fer-ho en format electrònic.

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Els codis DIR3 de l'Ajuntament són els que es detallen a continuació:

Oficina comptable: L01080977 Ajuntament de Gualba

Òrgan gestor: L01080977 Ajuntament de Gualba

Unitat tramitadora: L01080977 Ajuntament de Gualba

*És indispensable que en el text de descripció de la factura hi consti el número d’expedient facilitat amb la notificació de l’encàrrec/contracte i el número de l’albarà presentat prèviament.

El punt d'entrada de factures electròniques: bústia lliurament factures