Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm. 14 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

Ordenança fiscal núm. 14 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n.- Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de competència local en la piscina municipal.

 

Article 3r.- Subjectes passius

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal.

 

Article 4t.- Responsables

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è.- Beneficis fiscals

 

Les famílies nombroses, els pensionistes i les persones majors de 65, que així ho acreditin, podran gaudir d’un 10% de descompte sobre el preu dels abonaments .

 

La targeta E- 10 inclou 10 entrades generals, sense distinció per edat ni situació personal, no se li aplicarà el descompte del 10%, i serà vàlida només per la temporada en que es sol·licita.

 

 

L’abonament de temporada, per a grups de centres socio/educatius especials, és per centres de titularitat privada, situats a Gualba. En el moment de sol·licitar-lo, caldrà complimentar un document on es detalli el nombre i nom dels integrants del grup (monitors + nens), i la freqüència en que es farà ús de les instal·lacions. El preu de l’abonament és únic per a tot el grup.

 

 

Article 6è.- Quota tributària

 

  1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Entrada de dilluns a divendres no festius

                De 0 a 2 anys ………………….                         Gratuït

                De 3 a 14 anys ………………..                           3,00€

                A partir de 15 anys ………….                              3,50€

                Majors de 65 anys/pensionistes                       3,00€

Entrada dissabtes, diumenges i festius

                De 0 a 2 anys ………………….                           Gratuït

                De 3 a 14 anys ………………..                              3,50€

                A partir de 15 anys ………….                                 4,00€

                Majors de 65 anys/pensionistes                           3,50€

Abonament mes juliol

                De 0 a 2 anys ………………….                           Gratuït

                De 3 a 14 anys ………………..                            20,00€

                A partir de 15 anys ………….                               30,00€

Abonament mes agost

                De 0 a 2 anys ………………….                             Gratuït

                De 3 a 14 anys ………………..                             20,00€

                A partir de 15 anys ………….                                30,00€

Abonament temporada estiu 2012

                De 0 a 2 anys ………………….                           Gratuït

                De 3 a 14 anys ………………..                           30,00€

                A partir de 15 anys ………….                              50,00€

 

Targeta E-10                                                                          20,00€

               

Abonament temporada estiu grups

de centres socio/educatius especials                           300,00€

               

 

 

 

 

Article 7è.- Acreditament i període impositiu

 

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

 

2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.

 

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

 

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment d’entrada en el recinte.

 

2. El pagament de la taxa en cas d’abonament mensual, de temporada, i els de grups especials, s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud, a les oficines municipals.

 

3. El pagament de la targeta E-10 s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud, bé a l’entrada a les instal·lacions o bé a les oficines municipals.

 

4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.

 

Article 9è.- Infraccions i sancions

 

El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 12 d’abril de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data22 de juny de 2012, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Diligència: Per a fer constar que els articles 5è i 6è d’aquesta ordenança van ser modificats per acord de Ple en sessió celebrada el  3 d’abril de 2014  i publicada en el BOP de 23 de juny de 2014.