Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm. 29 Preu públic per a la cessió de l'ús de les bústies concentrades de propietat Municipal

Ordenança fiscal núm. 29 Preu públic per a la cessió de l'ús de les bústies concentrades de propietat Municipal

Article 1.- Fonament i naturalesa

  1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest municipi estableix els preus públics per a la cessió de l’ús de bústies concentrades de propietat municipal.
  1. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a la fixació de la quantia corresponent així com, si escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris d’acord amb la naturalesa del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, directament aplicable en la resta d’aspectes.

 

Article 2.- Exempcions

  1. No es considera cap exempció i/o bonificació.

 

Article 3.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui sol·licitin i se’ls concedeixi l’ús d’una bústia concentrada de propietat municipal.

 

Article 4.- Quantia

La quantia del preu públic,  regulat en aquesta ordenança pel que fa a la cessió de l’ús d’una bústia concentrada de propietat municipal, serà de 55€ per un termini de cinc anys prorrogables.

La tarifa establerta per aquest preu públic compren l’Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula.

Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit abans indicat, segons l’establert a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. En aquests casos, mitjançant informe emès per l’Àrea corresponent, es motivaran els motius pels quals existeixen dites raons i s’aprovarà per l’Òrgan Competent.

 

Article5.- Obligació del pagament

  1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de la prestació del servei, la realització o reserva de l’activitat.
  2. Quan per causes no imputades a l’obligat al pagament del preu públic, el servei o activitat no es presti o desenvolupi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.

 

Article 6.- Remissió Normativa

  1. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determini l’Ordenança fiscal núm. 16 general de Preus Públics, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 de novembre de 2012, i regirà a partir d’aquesta aprovació i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
  2. També estarà subjecte al que determini l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Final

La present Ordenança fiscal aprovada per la Junta de Govern Local de la Corporació en ........................................... i regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.