Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm. 2 impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2 impost sobre béns immobles

 

Article 1 - Fet imposable

 

1. - El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per  la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.

b) D'un dret real de superfície.

c) D'un dret real d'usdefruit.

d) Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.

 

Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.

3 .-Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble depèn de la naturalesa del seu sòl.

4. - S’entén per sòl de naturalesa urbana:

 

-  El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent.

 

- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així com altres sòls d’aquest tipus a partir del moment d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les determinacions per al seu desenvolupament.

 

-  L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.

 

-  L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del grau de concentració de les edificacions.

 

-  El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua, evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica.

 

-  El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que estableixi la legislació urbanística.

                         

S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns immobles de caracterís­tiques especials.

 

5. - S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al que disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.

6. - Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups:

a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears.

b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament al rec.

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

d) Els aeroports i ports comercials.

A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.

7. - En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el que estableix l'apartat 8.

Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.

8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe d’immobles a què aquest es refereixi. . Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa anterior.

 

9. - En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles que tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica.

 

Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:

 

Primer component

 

Està  integrat, al seu torn,  per dos elements:

 

  1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per aplicació dels mòduls específics aprovats per l'ordre del  ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/3188/2006, d'11 d'octubre i modificada per l'ordre EHA/2816/2008, d'1 d'octubre, o altres que puguin aprovar-se posteriorment.
  2. El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la ponència de valors de la qual porta causa el procediment de valoració col·lectiva.

 

Segon component

 

El  valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment destinat a cultius.

10 .- No estan subjectes a l'impost:

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.

b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:

-       Els de domini públic afectes a ús públic.

-       Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.  

 

Article 2 -  Subjectes passius

 

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l' ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.

2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.

 

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.

3.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu  del fet imposable.

 

Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de  dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.

 

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.

 

Quan el pagament de la quota s’hagi  dividit,  els mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l'article 5, es refereixen a l’import de la quota líquida anual.

 

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris.

 

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

 

Una vegada acceptada per l' Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament  posterior i es mantindran en els successius mentre no  se'n sol·liciti la modificació.

 

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord exprés  dels interessats

 

5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.

 

Article 3 - Successors i responsables

 

1.A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

 

No es transmetran les sancions.

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

 

a)      Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b)      Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.

 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.

 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.

 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

 

a)      Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)      Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c)       Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

 

a)      Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sanciones.

b)      En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

 

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).

 

Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.

 

10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.

 

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.

 

11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.

 

12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix  pressupòsit d’ una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'administració tributària al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol dels obligats.

 

Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

 

1. Gaudiran d’exempció els següents béns:

 

a)      Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.

b)      Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.

c)      Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.

d)      Els de la Creu Roja Espanyola.

e)      Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.

f)       La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.

g)      Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l’explotació de les esmentades línies.

h)      Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.

i)        Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.

j)        Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes a l’article 62 del TRHL.

k)      Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.

L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats.

Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.

 

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:

 

a)      Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació definitiva.

La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

b)      Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.

 

Article 5 -  Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

 

1. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

 

2. Gaudiran d'una bonificació d'aquest import durant tres exercicis: del 30%, 20% i 10%, respectivament, sobre la quota íntegra de l'impost els béns immobles, aquells immobles destinats a vivendes, noves o rehabilitades, en els que s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum. L'aplicació de la bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors homologats per l'Administració de la Generalitat, i l'expedient sigui informat favorablement pels serveis tècnics municipals. L'import acumulat durant els tres anys d'aquesta bonificació en cap cas pot ser superior al cost efectiu de les obres necessàries per instal·lar aquests sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum.

Resten excloses d'aquesta bonificació les vivendes en que s'instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, quan aquestes instal·lacions vinguin imposades pel Codi Tècnic de l'Edificació, la normativa urbanística o les ordenances fiscals.

 

Article 6 - Base imposable i base liquidable

 

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.

 

Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

 

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s’estableixin.

 

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya.

 

4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.

 

5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el cas d' immobles rústics construïts, la reducció es practicarà únicament  sobre el primer component de la base imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.

 

6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.

 

Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l’Impost la sol·licitin.

 

7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.

 

El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.

 

8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en cadascun dels següents casos:

 

a)      Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.

b)      Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.

En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.

c)      El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.

 

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.

En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.

 

9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.

 

10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.

 

11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts,  el component individual de la reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article  serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble ( Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu valor base.

 

 Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.

 

12. La reducció establerta en aquest article  s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat

 

Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

 

2. El tipus de gravamen serà el 0,71 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 per cent quan es tracti de béns rústics.

 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,6 per cent.

 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.

 

Article 8 - Normes de gestió.

 

1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:

 

1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.

 

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:

 

Titulars de família nombrosa.

 

Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

 

*        Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.

*        Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.

 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.

 

La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

 

En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.

 

Article 9 - Període impositiu i acreditament de l’impost

 

1. El període impositiu és l’any natural.

 

2. L’impost es merita el primer dia de l’any.

 

3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es notifiquin.

 

Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.

 

Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

 

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.

 

 

Article 10 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds

 

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’ exempció previstos en aquest article.

 

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets, actes o negocis:

 

a)      La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.

b)      La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.

c)      La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.

d)      L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.

e)      La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.

f)       Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.

g)      Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.

 

3. Seran objecte de sol·licitud:

 

a)      Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret que va originar l’esmentada titularitat.

b)      Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.

c)      Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.

 

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ Ajuntament o davant la Gerència Regional del Cadastre.

 

5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l’ immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’ aportació d’ un dels documents següents:

 

a)      Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’ òrgan que actuï per delegació.

b)      L’ últim rebut pagat de l’ Impost sobre béns immobles.

 

6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.

 

Article 11 -  Règim de liquidació

 

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.

 

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.

 

3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.

 

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.

 

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.

 

Article 12  - Règim d’ingrés

 

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.

 

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general tributària, que són:

 

a)      Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.

b)      Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.

 

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.

 

Article 13 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost

 

1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.

 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.

 

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a l’Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.

 

4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.

 

No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.

 

5. Si el motiu d’ oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ ingressos indeguts.

 

6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:

 

a)      Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.

b)      Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.

 

 

Article 14 -  Actuacions per delegació

 

1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

 

2. Quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regionaldel Cadastre.

 

3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.

 

Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.

 

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

 

Disposició addicional  - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició transitòria  - Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present ordenança

 

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.

 

2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

 

Disposició final

 

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 17  de novembre de 2009 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 

Diligència per a fer constar que l’article 5 d’aquesta ordenança van ser modificat per acord de Ple de data 05 de novembre de 2020.