Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal 21 preu públic pel servei de televisió per cable

Ordenança fiscal 21 preu públic pel servei de televisió per cable

 

Art. 1 Fonament i naturalesa

 

D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei de la xarxa municipal de televisió cable.

 

Art. 2 Concepte

 

Els preus públics regulat en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol.licitin la connexió manteniment del servei de televisió per cable.

 

Art. 3 Obligats al pagament

 

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança le persones o entitats que sol.licitin la connexió a la xarxa de televisió en benefici particular de la prestació del servei de TV Cable.

 

Art. 4 Quantia

 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat següent per cada un dels diferents serveis.

2. Tarifa:

- Per connexió al servei: 499.88 EUR.

Quota única a abonar en el moment de connexió a la xarxa

- Servei de manteniment: 32,00EUR.

Quota anual per cada connexió a la xarxa.

  1. Quan per causes imputables a l’obligat al pagament del preu públic aquest no es porti a terme, procedirà la devolució de l’impost corresponent.

 

Art. 5 Gestió i pagament

 

  1. El preu públic contemplat en l’apartat 4.2 A de l’article anterior s’exigirà en règim d’autoliquidació.

 

  1. El preu públic contemplat en l’apartat 4.2 B s’exigirà mitjançant rebut anual, d’acord amb el calendari de l’Ajuntament

 

  1. Els preus públics contemplats en aquesta ordenança s’exigiran d’acord amb el procediment previst per fer efectius els deutes de caràcter tributari

 

Disposició final

 

La present ordenança fiscal, aprovada  pel Ple en sessió de data 01 de juliol de 2004, entrarà en vigor al dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.