Portada > L'Ajuntament > Ordenances Fiscals > Ordenança fiscal núm.7 taxa sobre cementiris

Ordenança fiscal núm.7 taxa sobre cementiris

 

Art 1r. – Disposició general

 

D’acord amb el que determina l’article 58 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa pel Servei de Cementiris.

 

Art. 2n – Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable, la prestació del servei de Cementiris, consistent en:

a)      Assignació d’espai per a enterrament

b)      Atorgament de permisos de construcció de sepultures, tombes i panteons.

c)       Col.locació de làpides

d)      Registre de transmissions

e)      Conservació de nínxols i sepultures i dels espais destinats a aquesta finalitat

f)       Qualsevol altre concepte dels que s’especifiquen a la tarifa d’aquesta Ordenança

 

Art. 3r. – Subjectes passius i responsables

 

 1. Són subjectes passius en concepte de contribucions, els sol.licitants dels serveis, i en el cas, els titulars de les concessions concedides.
 2. Respondran de les obligacions tributàries dels subjectes passius, les persones o entitats a què fan referència els arts. 38,1, 39 i 40 de la Llei General Tributària, e els termes que assenyalen en els dits preceptes.

 

Art. 4t. – Bases i quota tributària

 

Es determina per aplicació de la següent:

 

 1. Concessió de drets funeraris

 

1.1. Nínxols classe A. Concessió per cinquanta anys                          776,86€

1.2. Nínxols classe B. Concessió per cinquanta anys                          601,40€

1.3  Nínxols classe C. Concessió per cinquanta anys                          526,68€

1.4. Nínxols concessió temporal. Temps a 5 anys                                149,60 €

1.5 Columbaris. Concessió per cinquanta anys                                     210,00 €

 

 1. Conservació i neteja:

 

2.1. Nínxols, a l’any                                                                             18,97 €

2.2. Sepultura                                                                                       41,76 €

 

3. Obertura nínxol per treure restes i trasllat dins del recinte                               40, 35 €

 

4. Expedició de títols de nínxol i columbaris, transmissions i duplicats            10,75 €

 

 

 

 

 

 1. Conservació i neteja:

 

2.1. Nínxols, a l’any                                                                                                   18,97 €

2.2. Sepultura                                                                                                             41,76 €

 

      3. Obertura nínxol per treure restes i trasllat dins del recinte                                          40, 35 €

 

      4. Expedició de títols de nínxol, transmissions i duplicats                                               10,75 €

 

 

 

Article 5è. – Exempcions

 

L’Ajuntament podrà acordar subjectiva per a aquells contribuents que hagin estat declarats pobres de solemnitat  o que obtinguin anuals inferiors al salari mínim interprofessional.

 

Article 6è. – Acreditament

 

 1. L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol.licitud dels serveis regulats per la present Ordenança.
 2. Quan es tracti de ser continuat, l’obligació neix des que s’inicia efectivament el servei, i posteriorment el dia 1r de gener de cada any.

 

Article 7è. – Liquidació i cobrament

 

 1. Les concessions temporals de servei i a perpetuïtat seran liquidades al ser sol.licitades i es farà el seu pagament en el moment de lliurament del títol de drets funeraris.
 2. Anualment es formarà un padró específic o conjunt de recursos, per a la taxa  de conservació i neteja, que serà exposat al públic a l’efecte d’examen i reclamacions.
 3. Les concessions s’entendran caducades si no s’ha sol.licitat la renovació dins dels noranta dies següents a la data de caducitat d’aquestes. L’Ajuntament restarà facultat per  a traslladar les restes inhumades al lloc assenyalat en el propi Cementiri.
 4. La corporació municipal, mitjançant acords o per aprovació d’un Reglament, determinarà les condicions d’utilització del Cementiri, les característiques de les construccions, forma de col.locació de làpides i altres objectes, pintures, etc, així com la caducitat de les concessions, i la forma de revertir a favor de l’Ajuntament.
 5. Els deutes no satisfets, seran exigits per la via de constrenyiment.

 

Article 8é. – Infraccions i sancions

 

 1. En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que els correspongui en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Lei General Tributària i en les disposicions que la complementen.
 2. Les infraccions que no constituexin defraudació, seran, castigades amb multes per l’Alcaldia, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de Règim local.

 

Article 9è. Disposició final

 

La present Ordenança, aprovada per l’Ajuntament ple en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al B.O. de la província, començarà a aplicar-se a partir de 1 gener de 1990, i continuarà vigent mentres no s’acordi la seva modificació o derogació.

Aquesta ordenança va ser modificada per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de data 07 d'abril de 2016.