Portada > L'Ajuntament > Informació al contribuent > Perfil del contractant > LICITACIÓ OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES II CASA GRAN. (ADJUDICAT)

LICITACIÓ OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES II CASA GRAN. (ADJUDICAT)

Dimarts, 17.12.2013, es va procedir a obrir els sobres A i C del procés .

 

Avui dijous, 19.12.2013, a les 19.00 es procedirà a l'obertura del sobre B.

ANUNCI LICITACIÓ

Publicat en el BOP de data 19.11.2013

PLEC DE CLÀUSELES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES FASE II CASA GRAN, PER PROCEDIMENT OBERT, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

13CFFII CG_1 MEMORIA PLANOLS

13CFFII CG_2 AMIDAMENTS PRESSUPOST

13CFFII CG_3 SEGURETAT I SALUT

13CFFII CG_4 ANNEXES

ANUNCI ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ CONTRACTE

 

 

Publicat en data 17/01/2014

CONTRACTACIÓ DIRECCIÓ OBRA REHABILITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES FASE II CASA GRAN