Portada > L'Ajuntament > Informació al contribuent > Perfil del contractant > LICITACIÓ CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA

LICITACIÓ CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA

CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ

 

Es convoca per al dia  7 de juny de 2014, a les 19:30 hores,  la Mesa de Contractació per a la licitació del CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA, en acte públic, per procedir a la lectura i donar compte de la ponderació assignada als criteris del sobre C, quantificables mitjançant un  judici de valor, i obertura del sobre B que conté la documentació tècnica avaluable automàticament.

Gualba, 06 d'octubre de 2014.

MESA DE CONTRACTACIÓ

El dia 25 de setembre de 2014, a les 20:00h, es convoca la Mesa de contractació per a la licitació del CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA per procedir a l'obertura del sobre A, documentació administrativa, i dels sobre C, documentació la ponderació de la qual depèn d'un judici de valor.

La Mesa de Contractació estarà integrada per:

- Marc Uriach Cortinas, President.

- José Antonio Peinado Garcia, vocal.

- Ingrid Nicolau Bagués, vocal.

- Jordi Salichs Puig, vocal.

- Ana Mª Chacón Barreto, vocal.

 

Gualba, 25 de setembre de 2014

ANUNCI LICITACIÓ

 

Publicat en data 25.08.14

PROJECTE

 

 

Publicat data 26.08.2014

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS