Portada > L'Ajuntament > Informació al contribuent > Perfil del contractant > LICITACIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ACAMPADA, RESTAURACIÓ I LLEURE DEL PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA.

LICITACIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ACAMPADA, RESTAURACIÓ I LLEURE DEL PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA.

CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER DONAR COMPTE DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DEL SOBRE C I PER A L'OBERTURA DEL SOBRE B, EN ACTE PÚBLIC, DE LES OFERTES PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ACAMPADA, RESTAURACIÓ  I LLEURE DEL PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA.

Es convoca per al dia  3 de juny de 2014, a les 20:00 hores,  la Mesa de Contractació en relació a l'expedient  per a la licitació del contracte administratiu especial per a la prestació dels serveis d'acampada, restauració  i lleure del Parc Mediambiental de Gualba, en acte públic, per procedir a la lectura i donar compte de la ponderació assignada als criteris del sobre C, quantificables mitjançant un  judici de valor, i obertura del sobre B que conté la documentació tècnica avaluable automàticament.

Gualba, 2 de juny de 2014

MESA DE CONTRACTACIÓ

El dia 20 de maig de 2014, a les 20:00h, es convoca la Mesa de contractació del contracte administratiu especial per a la prestació dels serveis d'acampada , restauració i lleure  del Parc Mediambiental de Gualba per procedir a l'obertura del sobre A, documentació administrativa, i dels sobre C, documentació  la ponderació de la qual depèn d'un judici de valor.

La Mesa de Contractació estarà integrada per:

- Marc Uriach Cortinas, President.

- José Antonio Peinado Garcia, vocal.

- Ingrid Nicolau Bagués, vocal.

-Jordi Salichs Puig, vocal.

- Ana Mª Chacón Barreto, vocal.

 

Gualba, 20 de maig de 2014

ANUNCI LICITACIÓ

 

Publicat en data 11/04/2014

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.