Portada > L'Ajuntament > Reglaments i Ordenances > Reglament per a l'ús de la Zona Esportiva del Camp de Futbol Municipal Can Pahissa

Reglament per a l'ús de la Zona Esportiva del Camp de Futbol Municipal Can Pahissa

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA ZONA ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL  CAN PAHISSA

 

TÍTOL 1 . DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1.

El present Reglament té per objecte la regulació i el control de la utilització, gestió i conservació de les obres i instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal De Can Pahissa.

 

Article 2.

La Zona Esportiva Municipal de Can Pahissa la comprèn el CAMP DE FUTBOL  MUNICIPAL.

 

Article 3.

La gestió de la Zona Esportiva Municipal, la farà el propi Ajuntament, mitjançant la Regidoria.

 

Article 4.

En les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Pahissa, podran practicar-se els esports que tècnicament permetin les instal·lacions i d’altres activitats siguin esportives o extraesportives, sempre que tècnicament sigui possible i amb l'autorització prèvia de la Regidoria d’Esports.

 

Article 5.

En cap cas no serà  responsabilitat de l’Ajuntament cap lesió o accident que pugin patir els  participants, a excepció  dels que es derivin del mal estat de la instal·lació  o de béns adscrits a la mateixa, conforme al reglament general sobre responsabilitat de les administracions públiques.

 

Tampoc seran responsabilitat de l’Ajuntament accidents o danys derivats de l’incompliment d’aquest reglament, d’un comportament negligent d’un altre usuari o entitat, o del mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis.

 

Article 6.

S’entén per usuari/a qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o regular i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús.

Així mateix, restaran obligades al compliment del reglament aquelles persones que hi romanguin per  participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.

Quan  l’usuari sigui un menor, seran responsables de la seva seguretat i de les conseqüències dels seus actes els seus pares o tutors legals. En el cas de clubs o associacions, ho seran aquestes respecte el menor.

 

Article 7.

Espectadors són aquelles persones que accedeixen a la instal·lació amb la finalitat de presenciar un esdeveniment esportiu o d’altre caire que hi tingui lloc i que podran fer-ho amb caràcter general, en els partits, competicions i  entrenaments que no tinguin caràcter oficial i que es desenvolupin a les instal·lacions municipals.

Tindran la consideració d’usuaris passius, aplicant-se aquestes normes  fins on pugui arribar la seva responsabilitat durant l’estància a la instal·lació.

 

 

Article 8.

La resta de persones que  hagin de romandre a la instal·lació per a la realització de qualsevol de les activitats previstes o acompanyant menors d’edat tindran la condició d’usuaris/àries als efectes de compliment de les disposicions de bon ús de les instal·lacions i de la resta que els pugui ser d’aplicació, d’acord amb el que regula aquest Reglament..

 

TÍTOL SEGON- ACTIVITATS

 

Article 9.

L'Ajuntament podrà atorgar autoritzacions a entitats esportives, culturals, educatives, cíviques i persones físiques, per tota una temporada o bé per casos esporàdics. Sempre s'haurà de demanar mitjançant instància, formulada en l'imprès facilitat per l'Ajuntament.

 

Article 10

Les autoritzacions es concediran amb la finalitat exclusiva de realitzar l'activitat esportiva per a la qual s'atorga i  faran amb caràcter nominal, per tant, no seran transmissibles.

 

Article 11

Les autoritzacions podran ser per a entrenaments, partits, competicions oficials i altres activitats esportives.

 

Article 12

L'ús de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, per part de les escoles i entitats i clubs de Gualba,  serà gratuït.

 

Article 13

En cas d'incompliment de les normes establertes en aquest Reglament, l'Ajuntament podrà expulsar, temporalment, o bé definitivament, un club, una entitat o una persona física de la Zona Esportiva Municipal.

 

Article 14.

La Corporació Municipal podrà deixar sense efecte l'autorització abans del termini establert, per algun dels motius següents:

 

a) Per causa d'interès públic, l'Ajuntament es reserva el dret de disposar de les instal·lacions municipals en qualsevol moment per desenvolupar-hi activitats concretes que estimi convenients i necessàries. L'Ajuntament només tindrà l'obligació d'avisar amb 15 dies d'anticipació; en el cas d'entrenaments, només haurà d'avisar cinc dies abans.

 

 En el cas que l’Ajuntament necessiti els equipaments per alguna de les causes, l’Ajuntament gestionarà un espai alternatiu, si és possible.

 

b) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament.

 

Article 15.

La Regidoria d’Esports juntament amb les juntes dels clubs usuaris establirà a principi d'any o temporada, un horari general d'entrenaments. Aquest horari serà respectat per les entitats. Qualsevol entitat que vulgui fer ús de la instal·lació de forma esporàdica haurà d'adaptar-se als horaris que quedin lliures.

 

Article 16.

Totes les entitats hauran de facilitar a l'Ajuntament el seu calendari oficial de competicions al principi d'any o temporada. Així com els partits amistosos i l’inici de temporada dels seus equips.

 

Article 17.

Serà prioritari l'ús regular durant la temporada dels clubs de futbol del municipi.

 

Article 18.

Per causa absolutament raonada i fonamentada, l’ajuntament es reserva el dret de modificar puntualment l’horari d’utilització de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal.

 

Article 19.

Els horaris d'entrenament, de partits i competicions oficials hauran d'ésser respectats per tots els usuaris, de manera que els endarreriments deguts a alguns usuaris no han de perjudicar l'horari general de funcionament.

 

 

Article 20.

Dins l'horari d'utilització de la Zona Esportiva Municipal, tindran preferència les entitats esportives.

 

Article 21.

Per fer qualsevol canvi no previst en el pla d'utilització, s'ha de comunicar amb un mínim de 48 hores d'antelació a l’àrea d'esports.

 

Article 22.

Per tal de dur a terme un estalvi d’aigua, llum i gas:

 

  • ·Es tancaran els llums que no es necessitin
  • ·Es tindrà cura que les aixetes estiguin tancades
  • ·La calefacció s’utilitzarà quan sigui imprescindible i necessari.

 

Article 23.

Cada club o entitat s’encarregarà d’obrir i tancar les instal·lacions en dies de partit i entrenament, tenint en compte els últims en deixar les instal·lacions que no quedi cap llum obert, ni cap porta obert.

Article 24.

Després d’utilitzar el vestidors, tant els dels locals com els dels visitants, es deixaran en condicions d’ésser usats pel següent club o entitat que els necessiti.

 

Article 25.

Els clubs o entitats, després de jugar un partit oficial o d’entrenament, revisaran els vestidors per comprovar que no s’hi ha fet desperfectes. En cas d’haver-n’hi, es comunicarà tot seguit a l’Ajuntament o persona encarregada, qui prendrà les mesures correctores que corresponguin.

 

Article 26.

Els clubs locals, mitjançant el seu delegat de camp, hauran de demanar sempre el DNI al responsable del club visitant, que es retornarà un cop comprovat que els vestidors no hi ha cap desperfecte.

 

 

Article 27.

Per entrar als vestuaris els esportistes hauran d'anar acompanyats d'algun responsable, entrenador o delegat.

 

Article 28.

Els usuaris de la Zona Esportiva Municipal, podran utilitzar els vestidors trenta minuts abans de l'hora establerta com a inici de l'entrenament. Per als partits i competicions oficials es podran utilitzar els vestidors una hora abans de l'inici, a fi i efecte de poder fer l'escalfament. Després de l'entrenament o del partit, els vestidors s'utilitzaran com a màxim trenta minuts per dutxar-se i caldrà deixar-los en perfectes condicions d'ús.

 

Article 29.

En els vestidors no es permet:

         - Fumar ni menjar a l'interior dels vestidors.

         - Introduir-hi objectes de vidre o qualsevol altre material que es pugui trencar.

         - jugar amb material esportiu com pilotes o netejar les botes, sabatilles o xancles en els bancs i/o          parets.

Es recomana:

         - Utilitzar sabatilles de bany.

         - No deixar objectes de valor als vestidors.

Altres:

         - Els objectes abandonats, oblidats als vestidors, tindran la consideració d'objectes perduts.

         - L'usuari és l'únic responsable dels objectes dipositats en els vestidors i altres espais. En cap cas, l'Ajuntament no es responsabilitza de la desaparició o pèrdua dels objectes dipositats en els vestidors.

 

Article 30.

Els usuaris només podran utilitzar les dependències que els assenyali l'encarregat, l'entrenador o delegat o, si no n'hi ha cap d'ells, la persona que designi el grup o col·lectiu serà el responsable de les instal·lacions lliurades.

 

Article 31.

Qualsevol desperfecte que s'ocasioni a la instal·lació serà pagat pel grup o pel responsable de l'horari en què s'hagi produït. Igualment, les entitats hauran de tenir cura de deixar les instal·lacions en el mateix estat en què les han trobat i fer complir totes les condicions d'ús als seus esportistes.

 

Article 32.

El material de cada una de les entitats que s’utilitzi durant l’entrenament serà recollit i retornat pels seus responsables. Si es necessita algun tipus de material que no sigui de la pròpia entitat caldrà demanar-lo a l’entitat corresponent abans de començar la classe o entrenament, i un cop acabada es retornarà al seu lloc d'origen.

 

Article 33.

En cas d'utilitzar ampolles dins la Zona Esportiva Municipal, hauran de ser sempre de plàstic.

 

Article 34.

Queda totalment prohibit fumar en els recintes tancats de la Zona Esportiva Municipal excepte en les zones habilitades per a tal efecte. Els responsables de les entitats hauran de vetllar per tal que s'acompleixi aquesta norma.

 

 

Article 35.

Queda totalment prohibit l’accés al recinte esportiu amb animals de companyia excepte en el cas dels gossos pigalls.

 

Article 36.

L'Ajuntament gestionarà tota la publicitat de la instal·lació col·locada en el camp de futbol. No obstant això, de forma excepcional, l'Ajuntament podrà autoritzar, prèvia petició per escrit, les entitats a col·locar publicitat pròpia i al seu càrrec.

 

 

Article 37.

En els entrenaments nocturns o amb escassa visibilitat, en el cas de esports d’equip no s'encendrà l'enllumenat artificial fins a arribar a un mínim de cinc jugadors o a la meitat de l'equip.

 

Article 38.

Durant la celebració de jornades esportives, memorials o torneigs els clubs organitzadors seran els responsables en cas de desperfectes de les instal·lacions.

 

 

 

Article 39.

Les autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, seran atorgades per l’àrea d'Esports en un termini màxim de 10 dies a partir de l’entrada per registre de la petició. L'obtenció de l'autorització implicarà automàticament l'acceptació d'aquestes normes.

 

Article 40.

Les instal·lacions no es podran utilitzar, per a altres fins, quan hi hagi prevista la celebració de partits de competició.

 

Article 41.

La utilització de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal per a activitats extraesportives, es farà previ abonament de la taxa per aprofitament privatiu de la instal·lació vigent, amb el consentiment de la regidoria d'esports en base a la idoneïtat de l'activitat.

 

Article 42.

S'haurà de dipositar una fiança per tal de garantir la correcta utilització de les instal·lacions. Qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar a les instal·lacions o l'incompliment de la resta de les normes es

pagarà amb la quantitat dipositada, sense perjudici de la major responsabilitat o quantia econòmica exigible a l'autoritzat.

 

Article 43.

L'Ajuntament no es farà càrrec de les despeses del personal que s'hagi de contractar per portar a terme l'activitat que es vulgui realitzar.

 

Article 44.

Tot tipus d'instal·lacions, desmuntatges, neteja del local, o qualsevol dels treballs d'aquest tipus relacionats amb la celebració de l'activitat extraesportiva es faran a càrrec de l’organització.

 

Article 45.

El terreny de joc es trobarà net i en condicions un cop acabada l’activitat.

 

 

Article 46.

La concessió del permís per a la celebració d'un acte en la Zona Esportiva Municipal, no implica ni inclou el permís d'instal·lar un servei de bar. Per tal de poder oferir aquest servei, l’Ajuntament serà qui decidirà allò que cregui més convenient.

 

Article 47.

En referència als aspectes relacionats amb la seguretat pública de les instal·lacions i usuaris, s'haurà d'atendre a les determinacions que assenyali l'Ajuntament en cada cas. Les despeses d'aquest tipus de servei aniran a càrrec de l'entitat peticionària.

 

Article 48.

Els sol·licitants hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil. En cap cas serà responsabilitat de l’Ajuntament cap lesió o accident, que puguin partir els practicants, a excepció dels que es derivin del mal estat de la instal·lació  o de béns adscrits a la mateixa,  conforme al reglament general sobre responsabilitat de les  administracions públiques.

Tampoc seran responsabilitat de l’Ajuntament accidents o danys derivats de l’incompliment d’aquest reglament, d’un comportament negligent d’un altre usuari o entitat, o del mal ús de les instal·lacions, equipaments i serveis.

 

Article 49.

Les sol·licituds per a la realització d'activitats extraesportives s'hauran de presentar, mitjançant una instància, al Registre General de l'Ajuntament com a mínim dos mesos abans de la realització de l'acte.

 

 

Article 50.

Als escrits de sol·licitud s'hi haurà de fer constar el nom del responsable directe, amb indicació de la seva adreça, telèfon i número de DNI.

 

Article 51.

L'Ajuntament de Gualba, com a titular del servei, no es fa responsable dels objectes personals perduts pels usuaris en el recinte de la Zona Esportiva Municipal.

 

TÍTOL TERCER.- INFRACCIONS I SANCIONS

 

Article 52.

A més de l’establert al respecte en el capítol primer , resta totalment prohibit i constitueix infracció:

a)La venda o qualsevol tipus d'activitat econòmica dintre del recinte, feta sense autorització.

b)La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents amb vista a l'acompliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d'aquest Reglament, com també el fet de subministrar informació inexacta o

documentació falsa.

c)La resistència, la coacció i la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris o agents municipals facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció, en la matèria objecte d’aquest reglament.

d)La desobediència a les ordres o requeriments legítims dels encarregats de les instal·lacions.

e)Les accions voluntàries o negligents que produeixin danys a les instal·lacions municipals.

f)L'incompliment dels horaris preestablerts.

 

Article 53.

Les infraccions al que preceptua aquest Reglament podran considerar-se lleus, greus o molt greus:

 

a)Seran considerades infraccions lleus: les simples inobservances de les disposicions contingudes en aquest Reglament, sempre que no tinguin transcendència directa de caràcter econòmic, o personal.

b)Seran considerades infraccions greus:

         -La reincidència o reiteració en la comissió d’infraccions considerades lleus en un mateix període de sis      mesos.

         -Les infraccions al Reglament, quan, tot i tractar-se de simples inobservances, tinguin transcendència        directa de caràcter econòmic per a l'Ajuntament o les persones que utilitzin legítimament les       instal·lacions esportives.

c)Seran considerades infraccions molt greus: les infraccions que puguin donar lloc a perjudicis en matèria de salut i seguretat dels usuaris de les instal·lacions esportives.

 

Article 54.

Les infraccions esmentades en l’article anterior, seran sancionades d’acord amb la graduació següent:

 

a) Infraccions lleus: de 30€ a 150€

b) Infraccions greus: de 151€ a 600€

c) Infraccions molt greus: de 601€ a 1.000€

 

Article 55.

En tot cas, la imposició de les multes es farà d’acord amb els criteris següents:

 

-Transcendència social.

-Comportament abusiu de l’infractor.

-Quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.

-Quantia del possible benefici il·lícit.

 

Article 56.

És competència de l’Alcaldia adoptar les resolucions d’imposició de sancions. El procediment per a la imposició de les sancions és el recollit en la normativa vigent del procediment administratiu. En tot cas s'aplicarà allò establert al Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya al seu capítol VII, articles 174 a 178. I perquè així consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen, signant aquest document per triplicat, com a prova de conformitat.

 

Disposició final.

 

El present reglament entrarà en vigor  un cop hagi estat publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona i hagi transcorregut  el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases de Règim Local.