Tràmits

Certificat d'empadronament.

Certificat de Convivència

Certificat on consten totes les persones que estan empadronades en un domicili.
On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió:
Padrò d'habitants de l'Ajuntament.
Preus o taxes:
Certificat, 1,80€
Certificat històric , 3.60€

LLicències d'obres


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal de poder realitzar una obra.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per poder fer la gestió:

A l'àrea d'obres i urbanisme de l'Ajuntment.

Preus o taxes:En el moment de presentar el pressupost es cobrarà una taxa del 3'5% sobre el pressupost d'obra. En cas que el pressupost no arribi a 3.000 euros, es cobrarà una taxa fixa de 30'5 euros més un 2'4% del cost pressupostat.

LLicències d'obres menors

Comunicació prèvia

Obres menors sense direcció d'un tècnic
-Murs de contenció i valles de menys de 1'60 m d'alçada
-Cisternes amb capacitat inferior a 30.000 litres
-Piscines prefabricades
-Arranjaments interiors/exteriors que no afectin l'estructura de l'edifici

Canvi de nom. Alta/baixa de tributs

Instància adreçada a l'Alcalde sol·licitant el tràmit amb totes les dades necessàries (nom propietari, adreça fiscal, objecte tributari, dades bancàries...)

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió:
Departament d'Hisenda de l'Ajuntament o
ORGT, Crta. Vella, 5 08470 St. Celoni.

LLicència d'activitats

Instància dirigida a l'Alcalde, acompanyada de la documentació necessària, per sol·licitar permis per poder realitzar una activitat determinada

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió:
Departament d'Activitats Econòmiques de l'Ajuntament

Preus o taxes:
Depèn activitat (consultar ordenança)

Certificat urbanístic

Instància dirigida a l'Alcalde sol·licitant el certificat en concret (compatibilitat, cédul·la urbanística, zona no forestal...)

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió:
Ârea d'obres i Urbanisme de l'Ajuntment

Preus o taxes:
Depèn certificat

Altres sol·licituds

Sol·licitant la qüestió en concret.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió:
Ajuntament de Gualba.

CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA